Magnetické polarony v kobaltitech

Anotace

Kobaltity odvozené od LaCoO3 jsou perspektivní materiály svými elektronickými a katalytickými vlastnostmi a jsou rovněž předmětem zájmu základního výzkumu vzhledem k teplotně a tlakově závislým přechodům mezi Co(III) iontovými stavy s různým spinovým číslem. Cílem projektu je výzkum nových jevů, při kterých itinerantní nositelé náboje přeměňují diamagnetický stav okolních Co(III) iontů na magnetický, přičemž vytvářejí velké spinové polarony. V rámci tohoto projektu budou připraveny nové, elektronově a děrově dopované kobaltity, včetně smíšených Co/Ni a Co/Cu systémů, a budou studovány jejich strukturní, magnetické a elektrické vlastnosti v rozsahu nízkých i vysokých teplot. Naměřená data budou porovnána s teoretickými výpočty pásových struktur, ve kterých budou polarony pojednány jako nečistota za použití superbuňky nebo příměsových modelů. Očekáváme, že tento projekt přinese lepší mikroskopický popis transportních jevů v oxidech se smíšenou valencí , které jsou blízko hranice mezi režimy lokalizovaných a itinerantních elektronů.