Luminiscenční dielektrické vrstvy dopované nanočásticemi stříbra ke spektrální konverzi slunečního záření pro votovaltaické články

Anotace

Navrhovaný projekt se zabývá přípravou luminiscenčních dielektrických vrstev vhodných pro solární články. Jedná se o povlaky, jež umožní přizpůsobení slunečního spektra vzhledem k vlastní citlivosti článků. Dielektrické vrstvy budou cíleně absorbovat UVsložku slunečního záření, které mimo jiné způsobuje nežádoucí degradaci fotovoltaických článků, a konvertovat toto záření do blízkého infračerveného spektrálního pásma. Tím dojde k podstatnému zvýšení účinnosti těchto článků a současnému prodloužení jejich životnosti. Tyto pokročilé struktury mají za cíl optimalizovat výkonnost párů emitorů (Pr3+-Yb3+ a/nebo Yb3+-Eu2+) při procesu spektrální konverze využitím nanočástic stříbra. Bude použito několik matric na bázi oxidů a fluoridů, jež budou připravovány pomocí pulzní laserové depozice (PLD), nebo hybridní techniky kombinující napařování elektronovým svazkem a PLD. Bude studován vliv morfologie nanočástic kovu a jejich vzdálenosti od luminiscenčních center. Cílem projektu je také studovat základní mechanismy odpovědné za vzájemnou vazbu kovových nanočástic a iontů vzácných zemin, které nejsou v současné době dostatečně známé.