Laboratoř pro syntézu a měření materiálů

Anotace

The Materials Growth and Measurement Laboratory (MGML; www.mgml.eu) is a Research Infrastructure (RI) operated by the Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in cooperation with Institute of Physics of Czech Academy of Sciences. The main mission of MGML is to provide the broad scientific community unique possibilities for comprehensive experimental investigation of Condensed Matter Physic and Materials R&D. The MGML offers access to: i) broad range of top-class instrument suite for metals purification, novel materials synthesis and high-quality single-crystal growth finalized by structure and composition characterization in Materials Growth and Characterization Laboratory (MGCL), ii) large portfolio of physical characterization techniques focusing on measurements of material properties (thermodynamic, cohesive, magnetic, electrical and thermal transport, etc.) as a function of a wide range of external conditions (temperature, magnetic field, electric field, hydrostatic pressure, uniaxial stress) in Material Properties Measurement Laboratory (MPML). The services to users are supported by a high-expertise advice and assistance of the scientific and technical MGML staff. The MGML provides open access to all its services to Czech and foreign users from the basic and applied research areas. The open access strategy is primarily based on competition of submitted proposals according to their scientific excellence. The experiments in MGML open access in the last 5 years have been realized by users from almost 50 different universities and research institutions from more than 10 countries, frequently PhD students and young researchers who often play an important role in the RI operation and its development. The MGML services are available also to industrial users within the contract research agreements. The own research of the MGML scientists has two main branches: (i) condensed matter physics and materials R&D and (ii) development of new techniques and instruments in order to extend the experimental conditions methods and sample environment following the modern trends in materials R&D and addressing the feedback suggestions of users. Gathering and cultivating up-to-date knowledge of condensed matter physics and materials R&D intimately connected with education of young scientific generation is one of key components of the MGML mission. Any student user is welcome to join the MSc and PhD courses in Condensed Matter Physics and Materials Research in which the MGML academic staff is strongly involved. The MGML facilities are serving to practical classes. Many MSc and PhD course students perform in MGML experiments needed for their thesis. MGML is organizing seminars, workshops, colloquia and international conferences facilitating exchange of scientific information which boosts the rapid development of research areas served by MGML. This all makes MGML an important center of science and scientific education. The scientific excellence of MGML on the international scale is emphasized by collaboration with important European Research Infrastructures as well as Research Infrastructures outside Europe. MGML serves as a supporting laboratory for users of ILL and ESRF in Grenoble, High Magnetic Field Laboratory in Dresden and will be a supporting laboratory for users of ESS ERIC in Lund when operational.

MGML nabízí přístup k: 

  • široké škále špičkových nástrojů pro čištění kovů, syntézu nových materiálů a vysoce kvalitní růst monokrystalů zakončený charakterizací struktury a složení v Laboratoři materiálového růstu a charakterizace (MGCL)
  • velkému portfoliu technik fyzikální charakterizace se zaměřením na měření materiálových vlastností (termodynamické, magnetické, elektrický a tepelný transport atd.) jako funkce širokého spektra vnějších podmínek (teplota, magnetické pole, elektrické pole, hydrostatický tlak, jednoosý tlak)) v Laboratoři měření fyzikálních vlastností (MPML) 

Uživatelé mají k dispozici vysoce odborné poradenství a pomoc vědeckých a technických pracovníků MGML. MGML poskytuje otevřený přístup ke všem svým službám českým i zahraničním, uživatelům z okruhu základního a aplikovaného výzkumu. Strategie otevřeného přístupu je primárně založena na konkurenci předložených návrhů podle jejich vědecké excelence. Experimenty v otevřeném přístupu MGML za posledních 5 let byly realizovány uživateli z téměř 50 různých univerzit a výzkumných institucí z více než 10 zemí, často doktorandy a mladými výzkumníky, kteří často hrají důležitou roli v provozu VVI a jeho rozvoji. Služby MGML jsou dostupné také průmyslovým uživatelům v rámci smluvního výzkumu.

Vlastní výzkum v MGML má dvě hlavní části:

  • studium fyziky kondenzovaných látek a materiálů
  • vývoj nových technik a přístrojového vybavení s cílem rozšířit metody experimentálních podmínek měření vzorků podle moderních trendů ve výzkumu materiálů a podle návrhů od uživatelů

Shromažďování a kultivace aktuálních znalostí výzkumu fyziky kondenzovaných látek je úzce spojený s výukou mladé vědecké generace, je jednou z klíčových složek práce MGML. Každý student(ka) je vítán k výuce a při výzkumu fyziky kondenzovaných látek, do níž jsou silně zapojeni akademičtí pracovníci MGML. Mnoho studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia provádí v MGML experimenty potřebné pro svou práci. MGML pořádá semináře, workshopy, kolokvia a mezinárodní konference usnadňující výměnu vědeckých informací, které podněcují rychlý rozvoj výzkumných oblastí MGML. To vše dělá z MGML důležité centrum vědy a vědeckého vzdělávání.

Vědecká excelence MGML v mezinárodním měřítku je zdůrazněna spoluprací s důležitými evropskými výzkumnými infrastrukturami a výzkumnými infrastrukturami mimo Evropu. MGML slouží jako podpůrná laboratoř pro uživatele ILL a ESRF v Grenoblu, pro laboratoř vysokého magnetického pole v Drážďanech, a také bude podpůrnou laboratoří pro uživatele ESS ERIC v Lundu.