Laboratoř nanostruktur a nanomateriálů (LNSM)

Anotace

Charakteristika

LNSM se zaměřuje na poskytování infrastrukturních služeb pro výzkum a vývoj širokého spektra anorganických nanomateriálů (polovodičů, kovů a keramik) a nanostruktur (částic, drátů, rozhraní, monovrstev, tenkých vrstev a materiálů s nanostrukturami v objemu). Témata zahrnují mikroelektroniku a MEMS (mikroelektromechanické systémy), nanoelektroniku a spintroniku, fotovoltaiku a ukládání vodíku, fotonické struktury, uhlíkaté tenké vrstvy a nanostruktury a také materiály a jejich povrchové funkcionalizace pro použití v medicíně (např. implantáty či senzory). LNSM připravuje tenké křemíkové a diamantové vrstvy nebo nanostruktury, uhlíkové nanotrubky, grafen či kompozity, objemové nanokrystalické kovové slitiny a kompozity či nanočástice oxidů kovů. Zahrnuje také další kroky přípravy součástek, včetně přípravy struktur optickou a elektronovou litografií, reaktivním iontovým leptáním, iontovým obráběním a následné kontaktování struktur. Vzorky je možno charakterizovat nejmodernějšími mikroskopickými technikami. LNSM svou expertízou navazuje na další výzkumné infrastruktury provozované Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., především na SAFMAT, HiLASE a ELI Beamlines. V oblasti nanomateriálů LNSM úzce spolupracuje s výzkumnou infrastrukturou CEITEC Nano a je zapojena do panevropských a globálních sítí, jakými jsou IUVSTA (International Union for Vacuum Science, Technique and Applications) nebo AVS (American Vacuum Society).

Budoucí rozvoj

V dlouhodobém horizontu bude modernizováno vybavení LNSM tak, aby odpovídalo úrovni aktuálního stavu vědních oborů. Kapacity LNSM byly již rozšířeny např. o UHV mikroskopii atomárních sil při nízkých teplotách (1.2 K) a ve vysokém magnetickém poli (3 T) pro atomárně rozlišená studia rastrující sondou. Vývoj nových součástek byl podpořen instalací nové aparatury MOVPE (Metal Organic Vapour Phase Epitaxy) pro přípravu nitridových polovodičových nano-heterostruktur, které jsou základem pro modré světlo-emitující diody a mnoho dalších běžných elektronických zařízení, ale i pro rozvoj výkonné vysokofrekvenční elektroniky a dalších elektronických aplikací určených pro extrémní podmínky.

Socioekonomické přínosy

LNSM nabízí v ČR unikátní služby a expertízu, které jsou využívány řadou vzdělávacích institucí a výzkumných organizací. Služby LNSM jsou využívány rovněž řadou soukromých společností z oblasti high-tech průmyslu.

Webové stránky: http://lnsm.fzu.cz

Stránky projektu: lnsm.fzu.cz