Elektronová struktura lanthanoidy dopovaných materiálů pro luminoforem transformované bílé elektroluminiscenční diody

Anotace
Luminoforem transformované elektroluminiscenční diody produkují bílé světlo kombinací nezměněné části budícího modrého světla se světlem, jehož vlnová délka byla transformujícími luminofory posunuta směrem k červenému konci spektra. V současné době probíhá intenzivní vývoj nových červených a zelených luminoforů, které by mohly být využity v nových luminoforem transformovaných LED diodách s lepšími luminiscenčními vlastnostmi. Této snaze by velmi napomohlo lepší porozumění elektronových vlastností luminoforů, a to jak v základním tak v excitovaném elektronovém stavu. Ab-initio výpočty lze využít pro získání cenných informací o tom, jak elektronové vlasnosti luminoforů závisí na chemickém typu dopantů a ligandů, na jejich koncentraci a na jejich geometrickém uspořádání. V projektu se soustředíme na nové materiály vyvinuté v posledních deseti letech; budeme zkoumat jak nedopované systémy, tak systémy dopované lanthanoidy. Využijeme komplementarity různých výpočetních metod. Speciálně použití metody Greenových funkcí nám umožní pojmout příměsi (dopanty) i s ohledem na jejich okoli.