Elektrický transport a magnetismus v nových vrstevnatých kobaltátech se vzácnými zeminami

Anotace

Projekt je zaměřen na novou třídu interkalovaných systémů Ln(x)CoO2 (Ln=La,Y,vzácná zemina), připravených iontovou výměnou z kobaltátu sodíku. Jejich struktura je tvořena hexagonálními vrstvami CoO6 oktaedrů sdílejících hrany, jež se střídají podle osy c s vrstvami lanthanidových iontů. Variabilním obsazením vrstvy Ln3+ (x1/3) je pak určeno elektronické chování kobaltového podsystému, speciálně jeho vodivost a termosíla. Naším cílem je optimalizace technologie iontové výměny s použitím nitrátů nebo halidů vzácných zemin, řízení směsné valence Co3+/Co4+ deinterkalací nebo substitucí alkalických zemin a systematické vyšetření strukturních, magnetických a elektrických vlastností získaných materiálů. Výsledky budou teoreticky interpretovány za pomocí ab-initio výpočtů a analýz typu efektivního hamiltoniánu. Předpokládáme, že přítomnost magnetických vzácných zemin učiní elektrický transport citlivým na vnější pole.