Nacházíte se

Vliv doménové struktury na dynamiku krystalové mřížky a permitivitu BiFeO3

J.Hlinka1, M.Paściak1, S.Körbel1, P.Marton1

Ferroelektrické materiály jsou známé svou velkou dielektrickou permitivitou. Ukazuje se, že mikrostruktura materiálu, obzvláště feroelektrická doménová rozhraní, může mít velký vliv na dielektrickou odezvu materiálu. V této studii jsme se zaměřili na různé konfigurace doménových rozhraní v multiferoelektrickém materiálu BiFeO3. Využitím atomistického modelu jsme ukázali, že přítomnost některých doménových rozhraní vede ke vzniku polárních excitací v terahertzové oblasti spektra, jenž významně přispívají do permitivity. Tento zásadní výsledek a jeho porozumění mohou být najít uplatnění v designu nových materiálů.

Vliv doménové struktury na fononové spektrum BiFeO3: disperzní fononové křivky monodoménového (levý panel) a multidoménového (pravý panel) materiálu. Přítomností 71° doménových stěn vzniká v Γ bodě fonononový mód (označený A), který způsobuje 25krát větší permitivitu multidoménového materiálu oproti monodoménovému.

1Institute of Physics, Czech Academy of Sciences, Na Slovance 2, 182 21 Prague 8, Czech Republic