Soustava přístrojové techniky k amplifikaci a syntéze nukleových kyselin (PCR) a jejich kvantitativní detekci v reálném čase (Real-Time qPCR)

Perex

Předmětem je dodávka soustavy přístrojové techniky pro analýzu genové exprese metodou relativní kvantifikace a absolutní kvantifikace cDNA pomocí metody kvantitativní PCR v reálném čase a dále pro stanovení počtu kopií genů a jiných úseků DNA, jakož i genotypizaci jednonukleotidových polymorfizmů (SNP), a to analýzou amplifikačních křivek a pomocí end-point analýz, dle specifikace uvedené v příloze č. 1 návrhu smlouvy (návrh smlouvy tvoří Přílohu č. 2 této výzvy).

Dokumentace