Rekonstrukce rozvodů vratného potrubí helia v objektu FZÚ AV ČR, Na Slovance 1999/2

Perex

Předmětem plnění je rekonstrukce rozvodů vratného helia v 1. suterénu hlavní budovy sídla FZÚ (HB A) a jeho napojení v budově zkapalňovače, včetně průtokoměrů pro každé připojovací místo. Stávající dožilé potrubí vratného helia bude demontováno a v jeho trase bude instalováno potrubí nové.

Bližší podrobnosti jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídek, která je včetně všech příloh ke stažení na profilu zadavatele:

https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932

Na výše uvedeném profilu zadavatele budou uveřejňovány i případné veškeré další informace k zadávacímu řízení.