Osciloskopy pro projekty SenDISo a CTA-CZ

Perex

Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektronických měřících přístrojů zobrazujících průběh elektrického napětí v čase. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části: a) Část 1: Digitální čtyřkanálový osciloskop DSO pro projekt SenDISo b) Část 2: Osmikanálový 1 GHz osciloskop pro projekt CTA-CZ Detailní specifikace je uvedena v kapitole 4 této zadávací dokumentace, a především potom v příloze č. 1 závazných návrhů smlouvy, které jsou součástí této zadávací dokumentace jako její přílohy č. 2a a 2b. Dodavatelé jsou oprávněni podat nabídku na jednu část nebo samostatně dvě nabídky na obě části veřejné zakázky. V rámci každé části veřejné zakázky může dodavatel podat pouze jednu nabídku, pokud podá v rámci jedné části více nabídek (ať už samostatně nebo společně s jinými dodavateli), zadavatel všechny takové nabídky dodavatele vyloučí. Předmět veřejné zakázky je spolufinancován z dotace projektů „Senzory a detektory pro informační společnost budoucnosti (SenDISo)“ a „Evropská podpora české účasti na budování CTA observatoře III (CTA-CZ) v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, registrační čísla projektů CZ.02.01.01/00/22_008/0004596, resp. CZ.02.01.01/00/23_015/0008197. 

Zadávací dokumentace včetně všech příloh je umístěna na profilu zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932 

Na výše uvedeném profilu zadavatele budou uveřejňovány i případné veškeré další informace k zadávacímu řízení.