Růst monokrystalů nových alkalicko-olovnatých halogenidů a charakterizace jejich vlastností pro scintilátory a infračervené lasery

Text

školitel specialista: Ing. Robert Král, Ph.D.

studijní obor: DAIZ

Tato práce je zaměřena na přípravu, růst krystalů a charakterizaci nových podvojných alkalicko-olovnatých halogenidů. Tyto materiály se obecně skládají z alkalického (AX) a olovnatého halogenidu (PbX2), kde A = Li, …, Cs a X = Cl, Br a I, smíchaných v příslušném stechiometrickém poměru AX : PbX2 = 1:1, 2:1, 1:2 a 4:1. V této práci bude věnována pozornost především sloučeninám o stechiometrickém poměru (AX : PbX2) 1:1 a 1:2, tj. sloučeninám APbX3 a APb2X5, které jsou studovány jako vhodné matrice dopované aktivátory pro scintilační aplikace a infračervené lasery. Součástí práce bude příprava a čištění výchozích surovin, syntéza uvedených podvojných halogenidů a růstu jejich monokrystalů metodou micro-pulling-down a vertikální Bridgmanovou metodou. Dalším cílem bude vyzkoušet různé dopační koncepce těchto materiálů, např. prvky vzácných zemin (Sm2+, Pr3+, Nd3+, Tb3+, Eu2+, apod.) a optimalizovat vliv koncentrace aktivátoru na výsledné optické, luminiscenční a scintilační vlastnosti. Připravené krystaly budou studovány z hlediska jejich složení a čistoty (prvkové a fázové), dále měřením jejich fyzikálních (termických, optických, luminiscenčních, scintilačních, ad.) vlastností a charakterizovány dalšími metodami dostupnými našem pracovišti.