Příprava a růst krystalů nových scintilační materiálů na bázi alkalicko-měďných halogenidů a charakterizace jejich vlastností

Text

školitel specialista: Ing. Robert Král, Ph.D.

studijní obor: DAIZ

 

Tato práce je zaměřena na přípravu, růst krystalů a charakterizaci nových podvojných alkalicko-měďných halogenidů – zejména sloučenin o stechiometrickém složení A3Cu2X5 a ACu2X3, kde A = Li, …, Cs a X = Cl, Br a I. V současné době jodidy uvedených materiálů jsou studovány pro své excelentní vlastnosti (nízká hygroskopicita, vysoký světelný výtěžek a vysoké energetické rozlišení) jako scintilační materiály vhodné pro detekci ionizujícího záření. Díky velkému Stokesovu posuvu nedochází k reabsorpci emise vnitřně vázaného excitonu, což vede k vyšším světelným výtěžkům a výraznému snížení zpožděné luminiscence. Cílem této práce je příprava a čištění výchozích surovin zaváděním halogenačních činidel do taveniny příslušného halogenidu kombinované se zonální rafinací. Dílčím cílem je navrhnout a sestavit reaktor pro syntézu jodovodíku, jako jednoho z halogenačních činidel. Dále optimalizovat růst monokrystalů z taveniny uvedených halogenidů použitím metody micro-pulling-down a vertikální Bridgmanovy metody. Připravené krystaly budou studovány z hlediska jejich složení a čistoty (prvkové a fázové), dále měřením jejich fyzikálních (termických, optických, luminiscenčních, scintilačních, ad.) vlastností a charakterizovány dalšími metodami dostupnými našem pracovišti.