Příprava a charakterizace nových materiálů na bázi sulfidových sloučenin pro optické aplikace

Text

školitel specialista: Ing. Robert Král, Ph.D., Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D.

studijní obor: DAIZ

Téma této práce je zaměřeno na studium monokrystalů a prášků sulfidů na bázi alkalických kovů (A2S) a kovů vzácných zemin (RE2S3) a jejich směsných sloučenin (ARES2), kde A = Li, …, Cs a RE = La, …, Lu (případně jiný trojmocný kov). Tyto materiály dopované vhodným aktivátorem jsou v současné době studovány pro jejich příznivé vlastnosti vhodné pro aplikace jako laditelné zdroje bílého světla, detektory ionizujícího záření (scintilátory) a lasery operující v infračervené oblasti. Cílem této práce je růst monokrystalů uvedených sulfidů z taveniny metodou micro-pulling-down a vertikální Bridgmanovou metodou. Dále studovat vliv aktivátorů, především prvků vzácných zemin (např. Pr. Eu, Tb, ad.), přidávaných do matrice příslušných sulfidů na jejich výsledné optické vlastnosti a optimalizovat vhodné složení a koncentraci aktivátoru. Připravené materiály budou studovány z hlediska jejich složení a čistoty (prvkové a fázové), dále měřením jejich fyzikálních (termických, optických, luminiscenčních, scintilačních, ad.) vlastností a charakterizovány dalšími metodami dostupnými našem pracovišti.