Lokalizace deformačních procesů ve slitinách s tvarovou pamětí NiTi

Text

Slitiny NiTi ve formě drátů a pásků jsou využívány v lékařských a technických aplikacích z důvodů velké vratné deformovatelnosti (stenty - cévní implantáty) a schopnosti cyklicky vyvíjet tepelně indukovanou deformační práci (spínače, pohonné jednotky, teplotní regulátory). Tyto funkční vlastnosti jsou odvozené od tepelně a napěťově indukovaných změn struktury (krystalové mřížky) tzv. martenzitických transformací, které v těchto slitinách probíhají teoreticky naprosto vratně – na rozdíl od ocelí, ve kterých jsou doprovázeny nevratnou plastickou deformací, čímž dochází „pouze“ k vytvrzení. Napěťově indukovaná martensitická transformace probíhá ve slitinách NiTi lokalizovaně, což se projevuje vznikem a šířením pásů transformační deformace (http://ofm.fzu.cz/cs/localized-deformation-of-niti-in-tension). Na čelech pásů dochází ke koncentraci napětí, což přispívá ke špatným únavovým vlastnostem, které jsou překážkou pro širší využití těchto slitin. Předmětem disertační práce je analýza vzniku, šíření a morfologie lokalizovaných pásů transformační deformace v závislosti na parametrech namáhání, tvaru vzorku a mikrostruktuře. Lokalizace plastické deformace doprovázející šíření pásů je dalším studovaným a aspektem v práci, jejíž cílem je pochopení lokalizačních deformačních procesů ve slitinách NiTi z hlediska mechaniky kontinua.