Křemíkové detektory pro experimenty ve fyzice částic

Text

Křemíkové detektory hrají zásadní roli ve fyzice vysokých energií, kde se s výhodou používají pro přesné měření drah a parametrů částic. Jejich aplikace ale přesahuje do mnoha dalších oborů jako je například radiační zobrazování, spektroskopie, dozimetrie nebo aplikace v kosmickém výzkumu.

Diplomová práce bude rozdělena na dvě části: rešeršní a výzkumnou. V rešeršní části se student popíše problematikou křemíkových detektorů. Úkolem výzkumné části bude charakterizace hybridního křemíkového detektoru jehož komponenty tvoří křemíkový sezor částic a vyčítací integrovaný obvod. Výzkumná část bude obsahovat řadu praktických elektrických měření a také měření se zdroji záření. Součástí práce bude také interpretace výsledků a také návrhy pro zlepšení vlastností detekčního systému.

Prerekvizity pro diplomovou práci: elementární znalosti elektrických obvodů a principů základních elektronických prvků (dioda, tranzistor), schopnost pracovat samostatně v laboratoři.