Charakterizace atmosférických podmínek v lokalitách budoucí observatoře Čerenkov Telescope Array

Text

Čerenkov Telescope Array (CTA) bude největší světovou pozemní gama observatoří, využívající nepřímou detekci kosmických gama fotonů měřením čerenkovského záření sekundárnách částic, které vnikají při interakcích primárních gama fotonů s jádry atomů v zemské atmosféře. CTA bude nejcitlivější na gama fotony v rozpětí energií 20 GeV - 300 TeV, a v tomto rozsahu svou citlivostí řádově překoná všechny stávající čerenkovské observatoře. Pro dosažení celooblohového pokrytí a co největší citlivosti, bude observatoř sestávat z několika desítek teleskopů, umístěných ve dvou lokalitách - Na ostrově La Palma (CTA-N) a v čilské poušti Atacama (CTA-S). Určení energie a toku primárnách gama fotonů čerenkovskými teleskopy závisí na přesné znalosti optických vlastností atmosféry. Z toho důvodu bude atmosférický monitoring nejen nezbytnou součástí budoucí observatoře, ale již nyní je nezbytné v obou lokalitách budoucí observatoře studovat atmosférické podmínky a jejich dlouhodobé změny. Fyzikální Ústav AV ČR v současné době provozuje v obou CTA lokalitách přesné fotometry, které měřením měsíčního svitu a srovnáním naměřených hodnot s modelem umožňují určit optickou tloušťku atmosféry a koncentraci atmosférických aerosolů na několika vlnových délkách. Tato metoda je však stále ve vývoji a trpí systematickými nejistotami převážně v důsledku nepřesnosti modelů měsíčního svitu. Cílem práce bude vývoj metod spolehlivé kalibrace fotometru za pomocí srovnání naměřených dat s ostatními zařízeními pro monitorování stavu atmosféry, které jsou taktéž umístěny v lokalitách budoucí observatoře.