Analýza dat čerenkovských dalakohledů SST-1M

Text

Zemská atmosféra je pro kosmické gama fotony vysokých energií neprůhledná. Tyto fotony interagují s jádry atomů v atmosféře a vytváří spršky sekundárních částic vyzařující tzv. čerenkovské záření, které můžeme detekovat pozemními dalekohledy. Dalekohled SST-1M byl vyvinut jako prototyp malého dalekohledu pro budoucí observatoř Čerenkov Telescope Array, a je citlivý na čerenkovské záření spršek indukovaných v atmosféře primárními gama fotony o energiích větších než 3 TeV. Fyzikální a Astronomický Ústav AV ČR ve spolupráci se zahraničními institucemi v současné době uvádí do provozu dvojici těchto dalekohledů na observatoři v Ondřejově. Stereoskopická pozorování spršek umožní rekonstruovat vlastnosti primárních gama fotonů s mnohem větší přesností, než pokud by každý ze dvojice dalekohledů pracoval samostatně. Diplomová práce se bude zabývat vývojem metod stereoskopické rekonstrukce spršek a povede ke stanovení citlivosti, a úhlového a energetického rozlišení dvojice dalekohledů.

Velké zorné pole dalekohledů umožní pozorovat rozlehlé zdroje záření gama v naší Galaxii, mezi které patří také nová třída objektů, tzv. TeV hala. Tyto objekty vznikají volným šířením rychlých elektronů a pozitronů unikajících z centrálního pulzaru potom, co díky své velké rychlosti opustí mlhovinu pulsarového větru. Díky tomu mohou TeV hala sloužit jako unikátní laboratoře pro nezávislé stanovení hodnot difuzního koeficientu v modelech šíření relativistických částic v prostředí naší Galaxie. Dalším cílem práce bude zhodnocení perspektivy dalekohledů SST-1M pro detekci a morfologické studie těchto objektů.