Interní granty

Text

Akademie věd České republiky

  • Prémie Lumina quaeruntur zřízená Akademickou radou Akademie věd České republiky je novým nástrojem podpory vědecké excelence v AV ČR. Uděluje se na pět let vynikajícím výzkumným pracovníkům v prvních letech jejich kariéry. Cílem je podpořit vznik nových výzkumných týmů, jež budou schopny řešit složité vědecké problémy s potenciálním vysokým dopadem a skokovým posunem hranice znalostí v oboru. Prémie je určena výzkumným pracovníkům do 10 let od získání PhD titulu, kteří mají mezinárodní zkušenosti, a publikují svou práci v impaktovaných časopisech. Žadatele nominují ředitelé ústavů AV ČR.
  • Program podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů (PPLZ) - O toto dvouleté stipendium se mohou ucházet výzkumní pracovníci, jejichž délka výzkumné praxe od udělení Ph.D. titulu není v době podání návrhu delší než dva roky. V době podání žádosti musí být zaměstnanci jednoho z ústavů Akademie věd ČR. Výzvy jsou zveřejňovány dvakrát ročně, v dubnu a září. Žádosti musí být předem schváleny radou ředitele a podány tajemníkem pro vědu prostřednictvím portálu KIS.
  • Akademická prémie - Praemium Academiae - cílem prémie je podpořit vynikající vědecké osobnosti, které jsou nositeli výzkumu na špičkové mezinárodní úrovni, a vytvořit jim takové podmínky, v nichž by mohli lépe rozvinout svůj potenciál ve prospěch Akademie věd ČR a celé české vědy. Návrhy na udělení Akademické prémie podávají ředitelé pracovišť AV ČR a předseda Vědecké rady AV ČR.
  • Mobility a Mobility Plus podpora bilaterální spolupráce se odvíjí od dohod aktuálně uzavřených mezi Akademií věd ČR a jejími mezinárodními partnerskými partnery a proměňuje se v čase. Granty, o něž mohou žádat vědci Akademie věd, podporují návrhy společných bilaterálních projektů, stáže a účast na konferencích. Podmínky a požadavky se mění v závislosti na partnerské organizaci. Žádost odevzdává vědec přes KIS portál a je třeba, aby ji potvrdil tajemník ústavu.
  • Program mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků grant se uděluje na dva roky a je určen pro juniorní vědce do tří let od získání titulu PhD na podporu výzkumu na zahraničních institucích. Žádost zasílá Akademii vědecký tajemník.
  • Prémie Otto Wichterleho cílem Wichterleho Prémie je motivace a podpora vybraných nadaných mladých vědců Akademie věd ČR do 35 let. Ocenění se uděluje za vynikající přínos k rozvoji vědeckého poznání v jejich oblasti výzkumu. Uděluje se na dva roky, a to jako jednorázový příspěvek. Nominace zasílá Akademii věd ČR ředitel ústavu po konzultaci s radou ústavu. Nominace následně vyhodnotí Akademická rada.

FZU

  • FZU PhD studentship - žádat mohou všichni studenti PhD zapsaní na jedné z univerzit, jejichž školitel působí ve FZU. Stipendium odpovídá 0,4 úvazku v období do státních zkoušek a po jejich složení se zvyšuje na 0,6 úvazku až do konce studia. Uděluje se na 4 roky, výjimečně je lze prodloužit na 5 let. Školitel může nominovat studenta na stipendium během jednoho ze dvou atestačních řízení v roce. Udělení stipendia podléhá schválení atestační komise.