Otevřená věda

Text

 Vědecká integrita a etika

FZU podporuje excelentní výzkum ve všech jeho aspektech. Naši vědci se ve své práci řídí principy čestnosti, odpovědnosti a transparentnosti, jež jsou vymezeny v Etickém Kodexu pracovníků Fyzikálního ústavu, Etickém kodexu výzkumných pracovníků AV ČR a v European Code of Conduct for Research Integrity. FZU si zakládá na tom, že se naši vědci vyhýbají možným střetům zájmu jak při posuzování vědeckých prací tak při hodnocení; prezentují svůj výzkum otevřeně a zajišťují otevřený přístup k výsledkům výzkumu, pokud je to možné; sdílejí výsledky výzkumu s veřejností a propagují důležitost vědy a výzkumu. FZU má Etickou Komisi a nastavené procesy pro vyhodnocování otázek spojených s etikou výzkumu i pro případné šetření porušení etiky v praxi.

Otevřená věda

  • FZU podporuje otevřený přístup ke vědě ve všech aspektech výzkumu: jeho řízení, sdílení, šíření výsledků, publikování i hodnocení. Otevřený přístup ke vědě přispívá ke spolupráci, ověřitelnosti i využitelnosti výsledků tím, že usnadňuje přístup k textům, datům, softwaru, a podporuje tak zvyšování kvality i dopad vědeckých výsledků. Sdílení výsledků, jejich snazší ověřitelnost i minimalizace duplicity ve výzkumu přispívá k větší efektivitě vědecké práce a umožňuje lépe reagovat na potřeby společnosti.

Otevřený přístup k vědeckým informacím

  • FZU plně podporuje publikování v režimu otevřeného přístupu, který poskytuje okamžitý, bezplatný, trvalý a neomezený přístup k vědeckým výsledkům. V roce 2020 byla v knihovně FZU vytvořena skupina kvalifikovaných pracovníků, která pomáhá vědcům s publikováním v režimu otevřeného přístupu. Tým sleduje nejnovější vývoj v oblasti otevřeného přístupu a zajišťuje zveřejňování výsledků vědecké práce výzkumných pracovníků FZU v souladu s požadavky poskytovatelů. Spolu s odborníky z dalších místních vědeckých institucí tým organizuje pravidelná školení pro vědce v oblasti otevřeného přístupu a autorských práv.
  • Nový tým spravuje webové stránky věnované problematice otevřeného přístupu, která jasně a srozumitelně popisuje publikování vědeckých výsledků v tomto režimu a také definuje interní postupy. Výsledkem tohoto snažení je nová interní směrnice o otevřeném přístupu. FZU i nadále spolupracuje s úložištěm ASEP AV ČR, které splňuje všechny požadavky úložiště Open Access.

Zpracování  a sdílení vědeckých dat

  • S rostoucí poptávkou poskytovatelů dotací a tvůrců vědních politik po zajištění otevřeného přístupu k datům se proměňuje  zpracování i sdílení vědeckých dat, a to  směrem k minimalizaci omezení.
  • V roce 2017 zavedla Evropská komise v rámcovém programu H2020 Pilotní program otevřeného přístupu k datům, nicméně ponechala účastníkům soutěží možnost se pilotního programu neúčastnit. V rámcovém programu Horizont Evropa se však příprava Plánu zpracování a sdílení vědeckých dat stane součástí všech podpořených projektů a data vzniklá v jejich průběhu bude nutné ukládat v otevřených repozitářích.
  • FZU dbá na to, aby vědci veřejně sdíleli data svého výzkumu, za předpokladu, že to povaha dat umožňuje. Výzkumná data se ukládají podle principu FAIR – to znamená, že jsou (i) snadno dohledatelná ve veřejně přístupném repozitáři, (ii) jasně prezentovaná a (iii) ověřitelná tak, aby mohla kdykoli (iv) být využita ostatními v jejich výzkumu. FZU si uvědomuje, že různá data vyžadují různou formu prezentace a proto nepředepisuje formát, v němž mají být data prezentována. V zajišťování otevřeného přístupu k datům se FZU spoléhá na podporu Akademie věd ČR.