Optika

Elipsometrie, Optická spektroskopie

Chemické projevy interakce intenzivního záření s hmotou

Nelineární frekvenční konverze do ultrafialové a střední infračervené oblasti spektra

Nové přístupy a technologie pro pulzní laserové systémy

Pevnolátkové pulzní laserové systémy generující ve střední infračervené oblasti

Tenkodiskové laserové systémy generující femtosekundové pulzy s průměrným výkonem v řádu 1 kW

Teoretický popis a počítačové simulace Interakce intenzivního XUV/rtg. laserového záření a urychlených iontů s hmotou a jejích následků