Fyzika kondenzovaných látek

Elektronové transportní jevy v pevných látkách

Epitaxe upravující a vytvářející nové funkce v perovskitových oxidech

In-situ nanoindentace a nanoobrábění FIB

Magnetické vlastnosti a Mössbauerova spektroskopie oxidových nanomateriálů se železem

Příprava, struktura a magnetické vlastnosti magnetických nanočástic

Ramanova spektroskopie pevných látek

Struktura a dynamika (ne)uspořádaných feroelektrických látek