SAFMAT - Středisko analýzy funkčních materiálů

Text

Hlavní řešitel projektu: Ing. Ján Lančok, PhD.
Název projektu: Středisko analýzy funkčních materiálů
Akronym: SAFMAT
Operační program: OP Výzkum, vývoj, vzdělávání
Poskytovatel: MŠMT
Oblast podpory: PO1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001406
Termín realizace projektu: 1.5.2017 – 30.4.2020
Celkové náklady projektu: 20 999 900,00 Kč
Míra spolufinancování EU: 71,35 %

Anotace

SAFMAT je strategický projekt Fyzikálního ústavu AV ČR (FZÚ), jehož cílem je posílit schopnost provádět konkurenceschopný interdisciplinární výzkum na pomezí fyziky, vědy o materiálech, medicíny, a to zejména v oblastech analýzy funkčních materiálů a charakterizaci povrchů a objemových defektů. Kromě přípravy optických krystalů a tenkých vrstev fyzikálními metodami, se zaměříme na komplexní analýzu jejich vlastností. High-tech vybavené experimentální laboratoře projektu budou základem pro odborné analýzy s cílem porozumět pozorovaným jevům. Následně navrhujeme vhodné technologické procedury a postupy pro maximální funkčnost materiálů v dané aplikaci jako např. vývoj nových materiálů pro scintilátory, charakterizace povrchů / povlaků biomateriálů nebo tenkých vrstev Heuslerových slitin, tenké vrstvy optických materiálů a chemické senzory. Pro tento výzkum plánujeme v rámci projektu rozšíření stávající laboratoře Elektronové paramagnetické rezonance (EPR) o novou nekonvenční techniku elektricky detekovaného EPR, čímž vznikne zcela nové unikátní pracoviště. Dojde tak k významnému synergickému efektu, který umožní využít kapacity ve FZÚ pro výzkum a vývoj materiálů pro medicínu a moderní diagnostické a léčebné metody. Výzvou je především interdisciplinarita tohoto výzkumu, zahrnující vedle existujícího fyzikálního, materiálového a technického zázemí ve FZÚ také biologické, fyzikální i fyzikálně-chemické přístupy, pro které budou i s pomocí předkládaného projektu ve FZÚ vytvořeny odpovídající experimentální i podmínky.

Podrobnější informace naleznete na stránkách http://www.fzu.cz/safmat

Tento projekt je spolufinancován EU.