RI2integrate - Usazení vysoce kvalitních výzkumných infrastruktur v Podunají

Text

Vedoucí partner: ELI Alps
Poskytovatel: Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
Název projektu: Usazení vysoce kvalitních výzkumných infrastruktur v Podunají
Akronym: RI2integrate
Registrační číslo projektu: DTP1-1-184-1.1
Odpovědná osoba: Ing. Aleš Hála
Termín realizace: 1. 1. 2017 - 30. 6. 2019
Celkové náklady: 1 899 430 EUR
Příspěvek pro FZÚ: 178 020,40 EUR

Anotace

Hlavním cílem projektu RI2integrate je určit a využít ekonomický potenciál k rozvoji, který přináší výstavba a provoz excelentních výzkumných infrastruktur. Tyto infrastruktury mohou být katalyzátorem regionálního rozvoje, pokud jsou využity správné politické nástroje k jeho využití.

Hlavním výsledkem projektu je zlepšený přenos vědeckých výsledků do praxe a jejich přínos k ekonomickému a regionálnímu rozvoji celého regionu podle specifických potřeb, stejně jako posílení vazeb mezi jednotlivými sektory (výzkum X business X veřejná správa).

Konkrétními výstupy projektu budou 3 nástroje využitelné v regionálním rozvoji k nastartování ekonomického přínosu excelentních výzkumných center (nástroj pro využití konceptu PPI při zadávání veřejných zakázek, směrnice pro rozvoj business ekosystému v okolí výzkumných center, plán šíření dopadu výsledků). K zajištění reálného dopadu nástrojů v politické oblasti budou sestaveny národní a mezinárodní akční plány společně s mezinárodním hodnotícím výborem pro hodnocení přijatých strategií a zajištění jejich implementace.

Inovativnost přístupu projektu je ve dvou rovinách – metodologie předpokládá kombinaci S3 přístupu (expertní posouzení) a quadruple helix modelu (mezisektorová spolupráce, zapojení stakeholderů). Projekt také vytváří synergie mezi EU a regionálními nástroji financování.