Nacházíte se

Oddělení transferu technologií

Vedoucí

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
M.00.19

Zástupce vedoucího

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
M.00.21

Sekretářka

Linka:
Místo:
Místnost:
O.00.50

Činnost

Oddělení transferu technologií poskytuje vedení zaměstnancům FZÚ, poradenství a podporu v oblasti transferu znalostí a komercializace, zejména pak při identifikaci výsledků výzkumu, vývoje a inovací využitelných v praxi, při zajištění ochrany těchto výsledků, jejich oceňování a následném uplatnění v praxi. V rámci těchto aktivit poskytuje poradenství a podporu především při posouzení připravenosti výsledků výzkumu, vývoje a inovací pro jejich využití v praxi, stanovení jejich tržního potenciálu, strategie a plánu jejich uplatnění, provádí analýzy a průzkumy trhu, mapování konkurence apod. Zajišťuje rešerše v patentové literatuře, poskytuje podporu při přípravě přihlášek jednotlivých druhů průmyslových práv, po dobu řízení o těchto přihláškách před příslušnými zápisnými úřady a zajištuje správu již udělených průmyslových práv příslušnými zápisnými úřady. Vhodným způsobem uveřejňuje nabídky výsledků výzkumu, vývoje a inovací pro využití v praxi, aktivně vyhledává zájemce o jejich využívání a oslovuje další partnery pro spolupráci v oblasti komercializace, zejména pro provádění tzv. smluvního výzkumu“ a poskytování tzv. výzkumných služeb“, popř. pro spolupráci ve výzkumu, vývoji a inovacích prostřednictvím tzv. „účinné spolupráce“ a zajišťuje související marketingové aktivity. Poskytuje podporu vedení a zaměstnancům FZÚ při sjednávání podmínek (včetně stanovení cen apod.) a uzavírání souvisejících dohod a smluv, zejména dohod o mlčenlivosti, licenčních smluv, smluv o provedení smluvního výzkumu nebo poskytnutí výzkumných služeb, smluv o podílovém spoluvlastnictví výsledků výzkumu, vývoje a inovací, smluv o založení právnických osob (spin-off společností Apod.), popř., dovolují-li to jeho kapacity, smluv o spolupráci ve výzkumu, vývoji a inovacích formou účinné spolupráce mimo projekty, na které je čerpána účelová podpora. Poskytuje individuální poradenství a zajišťuje interní vzdělávací aktivity v těchto oblastech. Vyjadřuje se k vnitřním předpisům s dopadem do oblasti transferu znalostí a komercializace.

Oddělení transferu technologií se nachází v Dolních Břežanech, odkud poskytuje služby jak pro pracoviště ELI Beamlines a Hilase, tak také pro ostatní pracoviště FZÚ v Praze Na Slovance a Cukrovarnické.

Co děláme:

Licencování a prodej technologií a softwaru průmyslovým firmám

Ochrana duševního vlastnictví (IP) – patenty a užitné vzory

Zajišťování právní podpory v oblasti transferu znalostí a komercializace (ochrana duševního vlastnictví, licencování, zakládání spin-off společností, smluvní výzkum a poskytování výzkumných služeb, účinná spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích s podniky mimo projekty podpořené z účelové podpory).