Nacházíte se

Optické a mechanické dílny Na Slovance

Vedoucí

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
70

Zástupce vedoucího

Sekretářka

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
66B

Činnost

Dílna se zabývá především zpracováním vzorků pro další měření a výrobou atypických optických prvků, k čemuž využívá různých optických technologií. Dílna disponuje pro dělení materiálu několika typy pil. Základ tvoří sintrované diamantové pily s vnějším řezem, jež jsou zastoupeny třemi stroji s rozsahem zpracování od průměru obrobku 300mm do několika milimetrů. Pro přesnější řezy používáme pily s vnitřním řezem, kde největší zpracovatelný obrobek je cca 40 mm. Posledním typem je pila drátová s volným řezivem. Další zpracování je broušení volným brusivem. Podle typu požadavku jsou voleny různé typy podložek. Při tomto kroku se již pokládají základy pro výslednou přesnost zpracování. Finální operací je leštění probíhající na smolách nebo syntetických podložkách, s dosahovanou drsností povrchu v řádech jednotek nanometrů a rovinností až desítky nanometrů na průměru 150 mm. Za extrém lze považovat zpracování destiček o ozměrech 10x10mm, s požadovanou rovnoběžností ploch do 1 mikronu. Některé z destiček nemají tloušťku větší než sto mikrometrů. Mezi další, často se opakující druhy vzorků spadají válečky s průměrem menším než 1mm, délkou více než 5 mm a přesností tvaru 0,01 mm. Nemalou měrou se dílna rovněž podílí na výrobě křemíkových monochromátorů pro sinchrotronové záření. Dílna je přímo propojena s optickou laboratoří, kde probíhá průběžná i finální kontrola. Nepřímo též spolupracuje s několika dalšími pracovišti, kde je možné provádět řadu dalších kontrolních měření, pro která není optická laboratoř vybavena. Jedná se například o kontrolu drsnosti povrchu či orientace vzorků pomocí RTG, kde jsme schopní reprodukovat shodu povrchu s vybranou krystalografickou rovinou lepší, než jedna úhlová minuta.