Nacházíte se

Významné výsledky oddělení 22

Chceme-li zkoumat vlastnosti hmoty na co nejmenších vzdálenostech, je k tomu, dle Heisenbergova principu neurčitosti, potřeba vyvolat procesy s co největší změnou hybnosti. Před uvedením urychlovače LHC do provozu byl nejvhodnějším místem urychlovač Tevatron, který produkoval vstřícné srážky protonů s antiprotony při těžišťové energii √s=1.96 TeV, což byla v té době největší v laboratoři dostupná energie. Díky tomu, že protony s antiprotony nejčastěji interagují pomocí silné jaderné síly, dochází k největšímu přenosu hybnosti právě v procesech indukovaných touto interakcí. Celý text »

Naše laboratoř se významně podílela na výstavbě důležitých součástí aparatury, zejména

  • pixelového detektoru pro měření rozpadů krátce žijících částic;
  • hadronového kalorimetru TileCal pro měření energie neutrálních hadronů a spršek energetických částic.

Celý text »

Měření nábojové asymetrie v párové produkci top kvarku reprezentuje důležitý test Standardního modelu (SM) částicové fyziky. A to především ve vztahu k předchozím měřením z Tevatronu, kde byla pozorována předozadní asymetrie větší než očekávání na základě SM. Práce se zabývá měřením nábojové asymetrie v párové produkci top kvarku v proton-protonových srážkách na urychlovači LHC při těžišťové energii √s = 7 TeV. Výsledná hodnota činí AC = 0,006 ± 0,010, kde chyba zahrnuje jak statistickou, tak systematickou komponentu. Celý text »

Práce představuje nové měření hmotnosti Higgsova bosonu. Hmotnost je odvozena z kombinovaného fitu rekonstruovaných spekter invariantní hmotnosti v rozpadových kanálech H→γγ a H→ZZ∗→4ℓ, (viz obr.). Analýza je založena na proton-protonových datech nabraných experimentem ATLAS na urychlovači LHC v CERN při těžišťové energii srážek 7 a 8 TeV a odpovídající integrované luminositě 25 fb-1. Naměřená hodnota hmotnosti Higgsova bosonu činí MH = 125,36 ± 0,37(stat) ± 0,18(syst) GeV. Celý text »

Nová data získaná experimentem ATLAS umožnila detailnější prozkoumání vlastností částice objevené v roce 2012. Prezentovaná práce se zabývá určením spinu a parity této částice převážně z naměřených úhlových rozdělení koncových produktů v rozpadových kanálech H→γγ, H→ZZ*→4ℓ (obr. 1) a H→WW*→ℓνℓν. Data podporují závěr, že částice má spin nula a kladnou paritu, JP = 0+, tak, jak to pro Higgsův boson předpovídá standardní model částicové fyziky, obr. 2. Celý text »

Experiment ATLAS studující proton-protonové srážky na urychlovači LHC v Evropském centru pro výzkum ve fyzice částic CERN oznámil výsledky hledání Higgsova bosonu v těchto srážkách. V experimentálním materiálu získaném při energiích √s = 7 TeV za r. 2011 a √s = 8 TeV za r. 2012 byly studovány rozpadové kanály H→ZZ(∗)→4ℓ, H→γγ a H→WW(∗)→eνμν. Byla pozorována výrazná signatura (5.9 standardních odchylek) neutrálního bosonu o hmotě 126.0 ± 0.4 (stat) ± 0.4 (sys) GeV. Celý text »

D0 experiment provedl nové, přesnější měření hmotnosti top kvarku, kdy koncový stav rozpadu top a anti-top kvarku obsahuje jeden lepton a jety. Měření bylo provedeno v proton-antiprotonových srážkách na urychlovači Tevatron pří těžišťové energii 1,96 TeV. Výsledná naměřená hodnota mt=176,01±1,64 GeV je jednou z nejpřesnějších měření hmotnosti top kvarku v samostatném koncovém kanále. Oproti předchozímu měření došlo ke značné redukci systematických chyb, a to především v neurčitosti spojené s energetickou kalibrací b-jetů. Celý text »

Experimentální činnost oddělení je v současnosti soustředěna na experiment ATLAS na urychlovači LHC v CERN. Urychlovač teprve v tomto roce 2010 začal poskytovat experimentům experimentální data při dosud rekordních energiích. Stále se pracuje na vyladění jeho parametrů, objem zaznamenaných dat bude s jejich zlepšováním podstatně vzrůstat. Fyzikální objevy spjaté s urychlovačem LHC lze proto očekávat až v následujících letech. Významné fyzikální výsledky, na nichž se pracovníci oddělení podíleli, se vztahují k předchozí éře experimentování v CERN - k experimetu DELPHI na urychlovači elektronových a pozitronových vstřícných svazků LEP.

Celý text »