Nacházíte se

Významné výsledky oddělení 15

Našimi teoretickými výpočty ab initio jsme pro sloučeniny typu I-Mn-V předpověděli polovodičovou pásovou strukturu. Na případu LiMnAs jsme prokázali, že pro růst vysoce kvalitních materiálů s atomy zásaditých kovů skupiny I v krystalové struktuře lze využít epitaxe z molekulárních svazků. Výsledky optických měření epitaxních vrstev LiMnAs jsou v souladu s elektronovou strukturou zjištěnou teoreticky…

Celý text »

Popisujeme experimentální pozorování spinovéhe Hallova jevu v dvojrozměrném systému děr se spinově-orbitální vazbou. Dvojrozměrná vrstva děr je součástí p-n přechodu světelné diody se speciálně navrženou koplanární geometrií, jež umožňuje zaznamenávat u opačných hran dvojrozměrného děrového systému úhlově rozlišenou polarizaci. V rovnováze leží impulsmomenty spinově rozštěpených stavů těžkých děr v rovině dvojrozměrné vrstvy. Zapneme-li napříč děrového kanálu elektrické pole, pozorujeme nenulovou složku impulsmomentu, ortogonální k této rovině, jejíž znaménko závisí na znaménku elektrického pole a nabývá u obou hran vzájemně opačných hodnot. Mikroskopické výpočty kvantového transportu vykazují pouze slabý vliv míry neuspořádanosti a tím naznačují, že popis spinového Hallova jevu v limitě čistého systému (intrinsický spinový Hallův jev) by mohl platit i pro námi studovaný systém.

Celý text »

Popisujeme nový jev v elektronové spintronice, jenž vede ke vzniku nedisipativních spinových proudů v paramagnetických systémech se spinově orbitální interakcí. Tvrdíme, že ve dvojrozměrněm elektronovém systému s vysokou mobilitou elektronů a s podstatným Rashbovým členem popisoujícím spinově-orbitální interakci, dochází ve směru, kolmému ke směru proudění náboje, k intrinsickému spinovému proudu. V obvyklém případě, kdy jsou obsazeny oba pásy, rozštěpené v důsledku spinově-orbitální interakce, nabývá intrinsická spinová Hallova vodivost při nulovém rozmazání spektra kvazičástice univerzální hodnoty

Celý text »

Studovali jsme DC transportní vlastnosti rozředěných magnetických polovodičů na bázi (Ga,Mn)As. Koncentrace manganu se měnila v rozmezí 1.5% až 8%. Pro diskusi o datech o transportu, naměřených při nízkých teplotách, využíváme teoretického kvazičásticového modelu pásových děr, jejich konečná spektrální šířka je způsobena elastickým rozptylem na manganu a na kompenzačních defektech. Teoretické výsledky jsou v dobré shodě s naměřeným anomálním Hallovým jevem a s daty pro anizotropní podélnou magnetorezistenci.

Celý text »

V tomto článku představujeme teorii anomálního Hallova jevu ve feromagnetických polovodičích typu (III,Mn)V. Naše teorie uvádí anomální hallovskou vodivost homogenního feromagnetu do vztahu s Berryho fází, jíž nabude vlnová funkce kvazičástice, pokud tato kvazičástice prochází na spinově rozdělené Fermiho ploše uzavřené trajektorie. Skutečnost, že mezi naší teorií a experimentálními daty existuje jak v  (In, Mn)As, tak i v (Ga, Mn)As kvantitativní shoda, vede k hypotéze, že tento na míře neuspořádanosti nezávislý příspěvek k anomální Hallově vodivosti v rozředěných magnetických polovodičích dominuje…

Celý text »

Vytvořili jsme "středněpolní" teorii ferromagnetismu vyvolaného nositeli náboje ve zředěmých magnetických polovodičích. V porovnání se standardním Rudermanovým, Kittelovým, Kesuyovým a Yosidovým modelem je naše přiblížení lepší v tom, že umožňuje selfkonzistentně zahrnout prostorovou nehomogenitu systému, spinovou polarizaci volných nositelů, konečnou teplotu a výměnný a korelační efekt pro volné nositele…

Celý text »

Přinášíme doklad existence fázových přechodů prvního druhu v kvantových hallovských stavech (ν = 2, 4) uzavřených v široké galium-arsenidové kvantové jámě. Pozorovali jsme hysterezi a anomální teplotní závislost podélného odporu. Ty svědčí o přechodu mezi dvěma různými základními stavy Isingova kvantového Hallova ferromagnetu.

Celý text »