Nacházíte se

Významné výsledky oddělení 11

Intermetalické sloučeniny vzácných zemin (prvky 4f) s železem (Fe) nebo kobaltem (Co) jsou známé jako extrémně silné permanentní magnety s výjimečně vysokou jednoosou magnetokrystalovou anizotropií. V matriálech na bázi R2Co17 (R = kov vzácné zeminy) primárně určuje jejich Curieovu teplotu, TC nejsilnější výměnná interakce Co-Co (interakce mezi atomy kobaltu). Celý text »

Tzv. výměnné předpětí („exchange bias“ = EB) [1] se projevuje jako posunutí magnetické izotermy spolu se vzrůstající koercivitou. Je způsoben výměnnou interakcí skrz rozhranní magneticky odlišně uspořádaných materialů (např. antiferromagnetu (AF) v kontaktu s ferri- nebo ferromagnetem (F)) a je velmi důležité pro vývoj nových silných magnetů, materiálů pro magnetický záznam, spinových ventilů a zařízení využívajících tunelový jev. Celý text »

Nedávno byla pozorována elektrická aktivita supratekutého 4He indukovaná relativním pohybem normální a supratekuté komponenty. K indukci elektrické aktivity byly využity dva různé typy experimentů. V prvním experimentu byly generovány oscilace elektického potenciálu vlnou druhého zvuku, mimofázovými oscilacemi normální a supratekuté komponenty. V druhém experimentu bylo kapalné helium uvedeno do pohybu torzním oscilátorem, jehož stěny ovlivňovaly pouze normální komponentu helia. Celý text »

Experimentálně studujeme turbulentní stav měchy řízeného supratekutého toku 4He skrz kanály. Turbulence v supratekuté látce má formu změti atomárně tenkých vírových linií s kvantovanou rychlostí cirkulace, jež vznikají jako důsledek Bose-Einsteinovy kondenzace supratekutiny [1]. V jednom z našich projektů [2-4] studujeme závislost celkové délky vírových linií L na střední rychlosti toku v za podmínky turbulence v ustáleném stavu. V naší nekomerční aparatuře je tok zajištěn nízkoteplotním měchem vhánějícím supratekuté helium do vertikálního kanálu (viz.Obr.1). Celý text »