Nacházíte se

Výzkumná témata oddělení 91

ELI (Extreme Light Infrastructure) je mezinárodní projekt, uvedený na evropském výhledovém plánu pro vznik velkých vědeckých infrastruktur (ESFRI European Roadmap for Research Infrastructure), který si klade z cíl vybudovat a provozovat laser o výkonu zhruba stokrát větším, než je výkon největších současných laserů. Tento laser bude jádrem aplikačního centra pro vývoj nových materiálů, hadronové terapie, kompaktních ultraintenzivních zdrojů záření a částic a pro základní výzkum v kvantové a relativistické fyzice.

  Celý text »

HiPER – European High Power Laser Energy research Facility (Preparatory Phase Study) je projektem Evropského Společenství č. 211737, jenž je realizován v rámci komunitárního 7. Rámcového programu (FP7-Infrastructures).

Cílem projektu je vyvinout koncepční a technologický demonstrátor generace inerciální fúzní energie. Jeho hlavním záměrem je napodobit fyzikální podmínky např. ve středu Slunce nebo v jádrech hvězd a za pomoci výkonného laseru nastartovat jadernou fúzi, která je nezbytnou podmínkou pro uvolnění a následné využití velkého množství energie.

  Celý text »

Aktivním prostředím zde vyvíjených laserů v oboru měkkého rentgenového záření (X-ray lasers - XRL) je sloupec laserového plazmatu. K čerpání slouží výkonový infračervený laser, poskytující sekvenci dvou pulsů fokusovaných na povrch kovového masivního terče. Zatímco první puls vaporizuje materiál teče a vytvoří slabě ionizované plazma, druhý puls generaci plazmatu dále akceleruje a ohřeje toto plazma na teplotu poskytující vhodnou ionizační rovnováhu a vedoucí ke generaci inverze populace.

  Celý text »

XRL mají velký potenciál pro rozšíření stávajících aplikací optických laserů. Rentgenové zobrazování biologických vzorků s časovým rozlišením, nanolitografie, nebo laboratorní astrofyzika jsou typickými příklady těchto nových aplikací. Nicméně použití XRL v těchto aplikacích je vážně omezeno parametry čerpacího laseru, který vytváří inverzi populace. Díky významnému pokroku ve zdokonalování XRL lze nyní tyto lasery udělat opravdu stolní.  Celý text »

Kromě samotného vývoje rentgenových laserů rozvíjí naše skupina několik aplikačních projektů, využívajících extremní jas a koherenci těchto radiačních zdrojů. Mezi rozvíjené projekty patří zejména rentgenová interferometrie/holografie povrchů, založená na Lloydově interferometru pokročilé koncepce a vyznačující se rozlišovací schopností řádu nanometrů. Další připravovanou aplikací je generace superhustého plazmatu prostřednictvím fokusovaného svazku rentgenového laseru.  Celý text »

Dvojité Lloydovo zrcadlo je interferometr založený na principu dělení vlnoplochy, pracující v oblasti měkkého rentgenového záření.

  Celý text »