Nacházíte se

Výzkumná témata oddělení 52

Die chemischen Wirkungen der Röntgenstrahlen kommen auf ganz andere Weise zustande als die chemischen Wirkungen des Lichtes. [J. Eggert: Lehrbuch der physikalischen Chemie in elementarer Darstellung. Sechste Auflage, S. Hirzel, Leipzig; Seite 654]

  Celý text »

Rentgenová fluorescenční holografie s atomárním rozlišením se jeví jako perspektivní metoda k zobrazování lokální atomární struktury v materiálech, jejichž struktura postrádá translační periodicitu (např. malé klastry atomů nebo molekul). Tato holografická metoda má ovšem také řadu nevýhod (nízký poměr signálu a šumu v naměřených hologramech, přítomnost virtuálních atomů a dalších artefaktů v rekonstruovaném obrazu apod.). Proto jsme navrhli dva odlišné koncepty rentgenové holografie s atomárním rozlišením:  Celý text »

Podrobnou analýzou ablačních otisků, tedy oblastí materiálu poškozených rentgenovým laserem, jsme prokázali silnou vazbu morfologie kráterů vytvořených v PMMA - poly(methyl metakrylát)u na reálnou prostorovou strukturu (prostorové rozložení intenzity) jinak obtížně diagnostikovatelných fokusovaných rentgenových svazků.  Celý text »

Přímým numerickým řešením 1D Vlasovovy rovnice kombinované s Maxwellovými rovnicemi byla studována interakce bezsrážkového homogenního podkritického plazmatu s dopadajícím intenzivním laserovým zářením v blízké infračervené oblasti. Tato situace odpovídá poměrům ve vnější koroně laserem generovaného plazmatu a odpovídá zejména situaci v oblasti vstupních otvorů do dutinky s terčíkem v rámci nepřímého ohřevu při laserové termonukleární fúzi.  Celý text »

Výzkum v oblasti rentgenové spektroskopické diagnostiky horkého hustého plazmatu je založen na aplikacích spektrometrů o vysokém rozlišení [1, 2] vyvinutých ve FZÚ AV ČR, v.v.i. V současnosti se soustředíme na dva tematické okruhy.

  Celý text »

Ve spolupráci s Oddělením spektroskopie ÚFCH J. Heyrovského (S. Civiš, P. Španěl) provádíme systematický výzkum vybraných chemických reakcí iniciovaných laserovými jiskrami v homogenních molekulárních plynech a jejich směsích [1-5]. Dílčí procesy, jako rázová vlna, krátkovlnné (XUV/VUV) záření a ohřev plynu v důsledku expanze a mísení plazmatu, spojené s laserovou jiskrou jsou diagnostikovány a studovány se zřetelem k jejich chemickým účinkům. Výkonový jodový laserový systém PALS umožňuje generaci velkých laserových jisker.  Celý text »

Řešen ve spolupráci a s finanční podporou US Air Force Reserach Laboratory při Kirtland AF Base, NM, USA (viz Projekty)

Experimentální a teoretický výzkum odstředivého sprejového generátoru pro chemickou generaci singletového kyslíku (Centrifugal Spray Singlet Oxygen Generator) pro COIL (Chemical Oxygen-Iodine Laser)

  Celý text »

Řešen s finanční podporou grantu GA ČR (viz Projekty)

Experimentální a teoretické studium parametrů výbojového generátoru singletového kyslíku (Discharge Singlet Oxygen Generator) pro DOIL (Discharge Oxygen-Iodine Laser)

  Celý text »