Nacházíte se

Výzkumná témata oddělení 33

Pro experiment ATLAS zajišťujeme dodávky výpočetní a úložné kapacity pro zpracování dat v našem Tier-2 středisku, které je součástí Výpočetního střediska FZÚ. Podíleli jsme se na výrobě hadronového kalorimetru TILECAL a dlouhodobě spolupracujeme na zajištění jeho provozu při nabírání dat.  Celý text »

Pracovníci Fyzikálního ústavu AV ČR se zabývají vývojem a testováním křemíkových detektorů částic již více než dvacet let. Jejich hlavním zájmem je vývoj a testování stripových křemíkových senzorů určených k identifikaci drah ultrarelativistických částic produkovaných na experimentu ATLAS, který je nainstalován na urychlovači LHC v CERN u Ženevy. Během přípravy...

  Celý text »

Účastníme se výzkumu a vývoje v rámci CERNské skupiny RD50 “Radiačně odolné polovodičové detektory pro urychlovače s velkou luminozitou”. V křemíkové laboratoři Fyzikálního Ústavu provádíme měření elektrických vlastností vyvinutých senzorů před a po ozáření protony a gama zářením pomocí automatické testovací stanice Karl Suss PA200 a manuální stanice se zabudovaným chlazením. Senzory ozářené protony musí být testovány při velmi nízkých teplotách v dusíkové atmosféře. Povrchové radiační poškození senzoru je testováno změnami jeho interstripové kapacity a rezistivity.  Celý text »

NOvA je neutrinový experiment operovaný laboratoři Fermilab v USA. Hlavni náplní experimentu je měření charakteristik oscilací neutrin poskytovaných urychlovacím komplexem. Naším hlavnim úkolem je odpovědnost za hladké řízení běhu celého experimentu ('Run coordinating)' a globálního rozhodování a plánovaní ve středním a dlouhodobém období. Tato odpovědnost zahrnuje vedeni operačních zasedání na týdenní bázi a také reportování stavu experimentu pro NOvA kolaboraci a vedeni laboratoře. Oddělení je také zodpovědné za podporu DAQ systému ('on-cal'l expertní práce) při nabíraní dat.   Celý text »

Účastníme se projektu „Moderní evropské infrastruktury pro detektory na urychlovačích“, akronym AIDA-2020, číslo podané přihlášky 654168. Projekt byl zahájen v květnu 2015 a potrvá 4 roky. Projekt spojuje dohromady hlavní evropské infrastruktury pro vývoj detektorů s řadou akademických institucí. Celkem se projektu účastní 19 zemí a CERN. Projekt vychází z priorit Evropské strategie pro částicovou fyziku.

  Celý text »

Projekt se zabývá realizací nového typu kalorimetru s dobrým prostorovým rozlišením hadronových a elektromagnetických spršek pro detektor na budoucím Mezinárodním lineárním urychlovači ILC.

  Celý text »

Jedná se o experiment běžící od roku 1999 v mezinárodní laboratoři CERN . Jeho cílem je měření doby života elektromagneticky vázaných stavů mezonů π a K. Jedná se o velmi náročný úkol jak z hlediska přesnosti měření, tak i potřebného množství dat.

  Celý text »

Projekt WLCG je mezinárodní projekt vedený CERN pro koordinaci celosvětové sítě gridu LCG v rámci které se zpracovávají data experimentů na LHC. Regionální výpočetní centrum pro fyziku částic ve FZÚ je plně integrováno do gridu LCGa automatizovaně dodává výpočetní služby spolupracujícím experimentům.  Celý text »

Oddělení spolupracuje na provozu gridu pro experimenty s Výpočetním centrem FZÚ, s CESNET jako národním koordinátorem a s dalšími mezinárodními projekty EGI, či WLCG. CESNET též zajišťuje speciální datové linky pro přenos značného množství dat.  Celý text »

Experiment zkoumal vlastnosti srážek pozitronů/elektronů s protony na vstřícných svazcích HERA v DESY Hamburk při těžišťové energii 920 GeV. Hlavními výsledky experimentu bylo změření partonových distribučních funkcí protonu, objevení tvrdé difrakce v ep srážkách, studium struktury virtuálního fotonu, fyzika jetů a netrálních proudů. Urychlovač HERA ukončil provoz v roce 2007, práce na zpracování dat probíhaly až do roku 2016.

  Celý text »

Stránky