Nacházíte se

Výzkumná témata oddělení 32

Vývoj technologie pěstování monokrystalů metodou Czochralskiho, podmínky růstu homogenních monokrystalů wolframanů PbWO4 a BaWO4 a granátů GGAG (Gd3Ga(5-x)AlxO12); poruchy v krystalech; příprava monokrystalů GGAG dopovaných prvky vzácných zemin, případně kodopovaných dalšími prvky (Mg, Sc), pro studium těchto krystalů jako účinných detektorů záření nebo pro jejich užití jako speciálních laserů.  Celý text »

Příprava a studium scintilačních vlastností práškových materiálů a keramik na bázi hafničitanů a hlinitanů, čistých nebo dopovaných prvky vzácných zemin (Ce, Pr, Eu, Tb) a dalšími dopanty (Pb, Bi). Výchozí práškové materiály jsou v případě hafničitanů (SrHfO3, Lu4Hf3O12) připravovány pomocí reakce v pevné fázi, lutecité a yttrité granáty (Lu3Al5O12, Y3Al5O12) metodou srážení z roztoku.  Celý text »

Vypracování metod syntéz kapalných krystalů tyčinkovitého tvaru s alkoxypropionátovou nebo alkyllaktátovou chirální koncovkou. Studium vlivu laterální substituce skupinami CH3, OCH3, Cl, Br, F na oblast existence SmC* fáze. Syntéza nechirálních kapalných krystalů s molekulami lomeného tvaru.
Design a vývoj syntéz nových kapalně-krystalických molekulárních přepínačů s fotoaktivní jednotkou obsahující azobenzen, laterálně substituovaný v ortho polohách k azoskupině a s rozdílnou elektronovou distribucí v podélné ose molekuly.  Celý text »

Vyvíjení metod syntézy chirálních monomerů s terminální dvojnou vazbou, akrylátovou skupinou nebo s methakrylátovou skupinou, mající kapalně krystalické vlastnosti.  Celý text »

Využití vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) ke stanovení obsahu příměsí a nečistot v kapalně krystalických materiálech všech typů před měřením jejich fyzikálních charakteristik. U fotocitlivých kapalně krystalických materiálů chromatografické stanovení poměru E – Z isomerů.  Celý text »

Vývoj a optimalizace separačních metod pro HPLC na chirálních fázích pro feroelektrické kapalně krystalické materiály. Studium vlivu různé laterální substituce molekul na separační chování jednotlivých kapalně krystalických materiálů použitím různých chirálních stacionárních fází a různých separačních módů.  Celý text »

Vývoj metod rozkladů a stanovení obsahu jednotlivých prvků v málo běžných a atypických materiálech oxidického typu (PbWO4, KTaO3, LiNbO3), stanovení stopových nečistot a dopantů v nich. Stanovení hlavních složek a nečistot v kovech a jejich slitinách. Analýzy chloridů a bromidů olova i ve vzájemných směsích, stanovování kovových nečistot a obsahu kyslíku.  Celý text »

Cílem syntéz nových potenciálně kryoprotektivních materiálů je studium jejich vlastností na buňkách v procesu mražení a rozmražování. S ohledem na různé působení těchto látek v intracelulárním a extracelulárním prostředí jsou vyhodnocovány jejich fyzikální a biologické účinky řadou instrumentálních metod (průtoková cytometrie, XRD, DSC, Ramannova spectrometrie, konfokální mikroskopie, AFM a MS)....

  Celý text »

Příprava NIR-absorbérů pro laserové aplikace na bázi organometalových komplexů niklu je motivována specifickými transientními vlastnostnostmi těchto materiálů při průchodu laserového paprsku o pevné vlnové délce 1315 cm-1 v základním a zvýšeném výkonu emitujícího zdroje. Jelikož tyto látky, podmiňující správnou činnost laseru, jsou nestabilní, je cílem naší studie odhalit a eliminovat...

  Celý text »