Nacházíte se

Výzkumná témata oddělení 28

V projektu je prováděn komplexní výzkum bodových defektů v ZnO.

  Celý text »

Pulsní laserová depozice (PLD) je velmi dobře zavedená metoda pro přípravu tenkých vrstev, která však dosud nebyla realizována s laserem pracujícím v extrémně ultrafialovém (XUV) spektrálním oboru.
Interakce XUV záření s hmotou vykazuje řadu rysů, které ji výrazně odlišují od působení záření v ultrafialové, viditelné a infračervené oblasti.   Celý text »

Projekt se zabývá využitím pokročilých tenkovrstvých plazmatických technologií ve vakuové a mikrovlnné technice, kde se očekává znatelný přínos v užitné hodnotě produktů a vylepšení jejich vlastností.

  Celý text »

Projekt se zabývá přípravou chemických senzorů pro detekci plynů s citlivými vrstvami na bázi nanokompozitu organické látky (ftalocyaninu, metalocenu) a nanočástic kovu.
Aktivní vrstvy se budou připravovat technologií nízkoteplotního napařování organických molekul v prostředí ultravysokého vakua.   Celý text »

Projekt se zaměřuje na vývoj nové třídy materiálu, které budou poskytovat silné magneto-optické jevy, jako např. velký Kerrův či Faradayův jev.

Tyto materiálové vlastnosti jsou potřebné pro mnohé unikátní optické aplikace, jako např. magneto-optické izolátory, optické spínače nebo skutečná polopropustná zrcadla.

Návrh nových materiálu je založen na kombinaci:

  Celý text »

Cílem projektu je vyvinout metodu pro monitorování růstu kovových nanostruktur na dielektrické podložce v hybridních depozičních systémech založených na kombinacích laserové depozice, magnetronového naprašování a asistence iontového svazku.

  Celý text »

V rámci tohoto projektu jsou studovány optické jevy na strukturách kombinujících kovy s dielektrickými materiály (M-D).

Mezi studované materiály jsou zahrnuta dielektrika jako jsou oxidy, nitridy a fluoridy. Výběr kovových materiálu je omezen na nízkoztrátové kovy, predevším Ag.

  Celý text »

Cílem projektu je vývoj nové hybridní technologie pro přípravu nanostrukturovaných fluoridových, vlnovodových vrstev dopovaných kovy vzácných zemin (RE) s využitím kombinace napařování pomocí elektronového paprsku, pulsní laserové deposice, magnetronového naprašovaní a přídavného iontového zdroje.

  Celý text »

Cílem je příprava nanokompozitních (NC) materiálu obsahujících magnetické nanočástice (NP), např. FePt, CoFe, Co, Fe, metodami pulsní laserové depozice, magnetronovým naprašováním, plasmovou tryskou nebo kombinacemi těchto technik.
K tomu navrhujeme použít metodu samo-uspořádání (self-assembly) s využitím tenké krystalické nukleační mezivrstvy.

  Celý text »