Nacházíte se

Výzkumná témata oddělení 27

 • Modelování vzniku nové stabilní fáze z přesycené páry, roztoku nebo podchlazené taveniny procesem homogenní nebo heterogenní nukleace.
 • Kinetika vzniku nové fáze v konečných systémech.
 • Nukleace na aktivních centrech.
 • Kontrolovaná nukleace na nanovláknech.

Řešitelský tým: Pavel Demo, Zdeněk Kožíšek, Jan Kulveit (doktorand), Mária Domonkos (doktorandka)

  Celý text »

Příprava nových materiálů (halogenidy, oxidy, fosfátová skla) vysoké kvality a čistoty a studium jejich optických vlastností s perspektivou jejich aplikace především pro radiační detektory (scintilátory) a pevnolátkové lasery (pracující v blízké IČ oblasti).

Růst monokrystalů vysokoteplotních oxidů metodou micro-pulling-down a halogenidových materiálů vertikální Bridgmanovou metodou.

Studium tepelných vlastností připravených materiálů metodami termické analýzy, např. stanovení fázových přechodů krystalických látek a tepelných vlastností skel.

  Celý text »

 • Chemická depozice diamantových vrstev za vysokých (až po 250 mbar) a nízkých tlaků (<5 mbar)
 • Velkoplošní depozice DLC vrstev a uhlíkových nanotrubiček v plazmatickém výboji s lineárními anténami (max.  Celý text »

 • Optická a fotoelektrická spektroskopie materiálů pro sluneční články.
 • Optický Monte Carlo model spekter kvantové účinnosti tenkovrstvých slunečních článků z amorfního a nano/mikrokrystalického křemíku.
 • Průhledné elektricky vodivé oxidy (ZnO, SnO2, ...) pro sluneční články.
 • Nové, patentované návrhy nanostrukturovaných tenkovrsvých slunečních článků.
 • 3-dimensionální nanostrukturování průhledných, elektricky vodivých oxidů pro sluneční články pomocí elektronové litografie a reaktivního suchého leptání.
<  Celý text »

 • Optická,luminiscenční a EPR spektroskopie pevných látek se širokým zakázaným pásem ve formě monokrystalů, tenkých vrstvev, skel, prášků a keramických či kompositních materiálů.
 • Scintilační charakteristiky při excitaci ionizujícím zářením či energetickými částicemi.
 • Spektroskopie bodových defektů, studium záchytných stavů v zakázaném pásu, procesy přenosu energie v luminiscenčních a scintilačních mechanismech.
 • Modifikace optických vlastností pevné látky vlivem efektu prostorového emezení (quantum size effect).
  Celý text »

 • Měření obsahu vodíku na površích pevných látek pomocí metody spektroskopie pružně odražených elektronů.
 • Určení útlumové délky elektronů v povrchové oblasti krystalických pevných látek.
 • Stanovení atomové struktury povrchu pevných látek využitím metod fotoelektronové difrakce a difrakce pomalých elektronů.
 • Charakterizace povrchů pevných látek fotoelektronovou spektroskopií a spektroskopií ztrátových elektronů.
  Celý text »