Nacházíte se

Výzkumná témata oddělení 24

Studujeme rozličné dynamické jevy v supravodivých materiálech jak z hlediska teorie, tak experimentu.

  Celý text »

Naše publikované práce završují experimentální a teoretický výzkum perovskitových kobaltitů LnCoO3 (LN = La, Y, vzácné zeminy). Systematické výpočty stability různých rotačních stavů Co3+ v perovskitové struktuře prokázaly, že přechody v LaCoO3 při T = 100 K jsou tvořeny z lokálních excitací z low-spin (LS) základního stavu do excitovaného high-spin (HS) stavu, a ukázal na silnou repulsi mezi sousedními HS stavy.  Celý text »

Znalost elektronové struktury je předpokladem pro pochopení chování pevných látek. K určení elektronové struktury používáme jak metodu efektivního hamiltoniánu, tak i výpočty z prvých principů.

  Celý text »

Nanomateriály na bázi magnetických oxidů představují důležitou součást našeho výzkumu již téměř deset let. Velké úsilí je věnováno vývoji nových metod synthesy magnetických nanočástic s přesně řízenými magnetickými vlastnostmi a metod pro pokročilé modifikace povrchu nanočástic včetně organické funckionalizace. Současně probíhá detailní studium magnetismu a struktury nanočástic, jejichž odlišnosti oproti objemovým fázím jsou podrobně analyzovány s použitím SQUID magnetometrie, rentgenové a neutronové difrakce, Mössbauerovy spektroskopie, elektronové mikroskopie a stanovení kyslíkové stechiometrie. Stěžejní studie se zaměřily na nanokrystalické fáze manganitu La1-xSrxMnO3 ve feromagnetické oblasti a na monodispersní feritové částice.

  Celý text »

Na poli výzkumu magnetokalorického jevu (MKJ) následujeme nejnovější trendy a studujeme Heuslerovy slitiny na bázi Ni2MnX (X = Ga, In, Sn), které jsou díky svým unikátním vlastnostem považovány za aplikačně zajímavé materiály s velkým potenciálem nejen v oblasti magnetokalorického chlazení.

  Celý text »

Termoelektrický jev je schopnost daného materiálu generace elektrického napětí za přítomnosti teplotního gradientu, a tím zajišťovat přeměnu tepelné energie na energii elektrickou. Technologie termoelektrické generace energie z odpadního tepla přislibuje zlepšení celkové účinnosti využití energie a snížení spotřeby fosilních paliv.

  Celý text »

Použití vysokých tlaků jako proměnného termodynamického parametru je zde použito k vyvolání změn v elektronové struktuře, síle interakcí a následně i fyzikálních vlastností studovaných materiálů. Na rozdíl od chemického dopování, které je hojně používáno ke stejnému účelu, vysoké tlaky představují “čistou” alternativu k “ladění” systému do požadovaného fyzikálního režimu.

  Celý text »