Nacházíte se

Laboratoře oddělení 24

Laboratoř termoelektrických materiálů je vybavena nástroji pro jak nízkoteplotní, tak vysokoteplotní fyzikální charakterizaci termoelektrických materiálů, tj. materiálů, ve kterých přítomnost teplotního gradientu generuje elektrické napěti a proud, tedy elektrický výkon. Výsledky těchto měření v kombinaci s analýzou strukturních vlastností materiálů poskytují cenné vodítko pro materiálový design vysoce efektivních termoelektrických materiálů.

  Celý text »

Vývoj instrumentace v laboratoři vysokých tlaků tvoří nedílnou součást výzkumu materiálových vlastností za extrémních podmínek v rámci našeho oddělení. Na našem pracovišti jsme navrhli a vyrobili několik vysokotlakých cel pro měření magnetických, transportních a termodynamických vlastností látek vystavených působení vysokých hydrostatických tlaků, nízkých teplot a vysokých magnetických polí.

  Celý text »

Laboratoř synthesy a chemické analysy se zaměřuje na přípravu nových materiálů, vývoj nových postupů synthesy nanočástic a nanonstrukturovaných kompozitů a představuje hlavní zdroj materiálů zkoumaných v Oddělení magnetik a supravodičů. V laboratoři jsou rovněž zajištěny potřebné chemické analysy.

  Celý text »

Laboratoř daleké infračervené spektroskopie je vybavena opticky čerpaným terahertzovým plynovým laserem, kyomagnetickým systémem a citlivým detektorem. Unikátní sestava přístrojů umožňuje měření optických vlastností materiálů v oblasti submilimetrových vln, při nízkých teplotách a v magnetických polích do 11 tesla.

  Celý text »

V rámci teoretické skupiny jsou prováděny vypočty elektronových struktur zejména oxidových materiálů na hranici mezi izolátorem a kovem a materiálů se silně korelovanými elektrony.

  Celý text »

Prášková rentgenová difrakce se řadí mezi základní materiálové identifikační a charakterizační metody. Jejími hlavními přednostmi jsou nedestruktivnost a jednoduchost na přípravu zkoumaného vzorku a jeho umístění do aparatury. Nenáročná je také na množství potřebného materiálu, typicky si vystačí s 0.1 cm3 objemu zkoumaného práškového vzorku, i menší objemy lze zkoumat pomocí vhodného držáku vyrobeného z křemíkového monokrystalu.

  Celý text »