Obrázek
Image
 

Název

Pro odborníky

Popisek

Posouváme hranice základního a aplikovaného výzkumu

Naši vědečtí pracovníci se věnují otázkám základního i aplikovaného výzkumu a přispívají svými objevy k rozvoji společnosti na národní i globální úrovni. Fyzikální ústav cíleně podporuje vědce ve všech fázích kariéry a buduje mezinárodní vědecké týmy.

Výzkumná témata

Aktuality

Pozorování sigma-díry a laserové mikroobrábění získalo nejvyšší příčky při udílení Cen Wernera von Siemense

Anotace

Cenu za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu převzal na slavnostním udílení čtyřiadvacátého ročníku Ceny Wernera von Siemense za kolektiv autorů Bruno de la Torre. Nadějný vědec působí současně na Univerzitě Palackého v Olomouci a ve Fyzikálním ústavu Akademie věd. I první dva ocenění v kategorii nejlepší disertační práce, Petr Hauschwitz a Ivana Víšová, jsou stejně jako jejich školitelé spojeni s naším ústavem.

Nejhledanější výzkumy

  1. Laserové technologie pro průmyslové aplikace
  2. Elastická multiferroika – Jev magnetické tvarové paměti
  3. Fotonické struktury a metamateriály pro THz spektrální oblast
  4. Kvantové fluktuace v incipientních feroelektrikách a kvantových paraelektrikách
  5. Vývoj nitridových tranzistorových struktur pro vysokovýkonové aplikace

Nejsledovanější projekty

  1. Černé kovy a jejich použití pro senzory plynů na bázi křemenné krystalové mikrováhy
  2. Zkoumání hadronických interakcí za možnostmi LHC pomocí spršek kosmického záření
  3. Fyzika dvoudimenzionálních van der Waalsovských halidů
  4. Multikalorické jevy v nových jednofázových a kompozitních materiálech na bázi komplexních oxidů
  5. Strukturní základ chemie zeolitů: lokalizace aktivních míst a templátů v nanokrystalech zeolitů dynamickou elektronovou difrakční tomografií

Společná pracoviště

Name
Společná laboratoř optiky

Adresa

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 50A
772 07 Olomouc

Name
Společná laboratoř nízkých teplot

Adresa

Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova
V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8

Name
Společná laboratoř pro magnetická studia

Adresa

Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova
V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8

Name
Badatelské centrum PALS

Adresa

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 8 - Libeň

Name
Společná laboratoř optospintroniky

Adresa

Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova
Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2