Informace o ochraně oznamovatelů (whistleblowing)

Perex

V souladu se zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (ZOO), poskytuje Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (FZÚ), ochranu osobám upozorňujícím na protiprávní jednání na pracovišti FZÚ.

Text
 1. Jaká protiprávní jednání lze oznamovat?
  Oznamovatel může poskytovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít na pracovišti FZÚ nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a má ​​​
  • znaky trestného činu,
  • znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo
  • porušuje ZOO, jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti zadávání veřejných zakázek, ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů a v další oblasti dle § 2 odst. 1) písm. d) ZOO.
 2. Jaké oznámení je vyloučeno?
  Z ochrany jsou vyloučena především vědomě nepravdivá oznámení, tedy oznámení informací, o nichž neměl oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že jsou pravdivé.
  Z ochrany jsou dále vyloučena oznámení obsahující utajované informace nebo informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky.
 3. Kdo je oznamovatel?
  Oznamovatelem je fyzická osoba, která pro FZÚ, byť zprostředkovaně, vykonává nebo vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost (např. student, stážista, spolupracující osoba, poskytovatel služeb apod.)
 4. Jakým způsobem lze oznámení podat?
  Oznámení je možné podat:
  • Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému FZÚ
   písemně, telefonicky nebo osobně po předchozí domluvě s příslušnou osobou (§9 ZOO).
   Příslušnou osobou pro přijímání a vyřizování oznámení je:
   prof. Jan Řídký, DrSc., ridky [at] fzu [dot] cz, tel. 734 827 479.
   Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, není-li pověřené osobě totožnost oznamovatele prokazatelně známa.
  • Prostřednictvím Ministerstva vnitra České republiky („ministerstvo“),
   v jehož působnosti je rovněž přijímání a posuzování oznámení podle ZOO. Informace o přijímání oznámení jsou uvedeny na webových stránkách ministerstva (https://www.mvcr.cz/).
 5. Jaká je lhůta pro vyřízení oznámení?
  Oznamovatel, který podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému FZÚ, musí obdržet
  • do 7 kalendářních dnů potvrzení o tom, že oznámení bylo přijato, a
  • nejpozději do 30 dnů od přijetí oznámení vyrozumění o tom, jakým způsobem bylo oznámení posouzeno. Lhůta na prošetření může být ve složitých případech dvakrát prodloužena o 30 dnů (celkem tedy na 90 dnů).
 6. Jak je chráněna osoba oznamovatele?
  V souvislosti s podáním oznámení FZÚ zajišťuje:
  • Ochranu identity oznamovatele
   Přístup k oznámení má pouze příslušná osoba, informace o totožnosti oznamovatele je možné poskytnout jen s jeho písemným souhlasem nebo stanoví-li tak jiný právní předpis.
  • Ochranu oznamovatele před odvetnými opatřeními
   Oznamovatel nebo jiná chráněná osoba nesmí být v souvislosti s důvodně podaným oznámením (jak prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému FZÚ, tak i prostřednictvím ministerstva) vystaveni odvetnému opatření, tj. takovému jednání ve vztahu k práci nebo jiné obdobné činnosti oznamovatele, které oznamovateli nebo jiné chráněné osobě může způsobit újmu.

Podmínky ochrany oznamovatelů se dále řídí ZOO a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Ke stažení