Informace o FZU AV ČR, v. v. i.

Perex

Na této stránce najdete přehled všech informací povinně zveřejňovaných dle zákona č. 106/1999 Sb.

Text
 1. Úplný oficiální název povinného subjektu:
  Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., (dále jen „FZU AV ČR“), zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí pod spis. zn. č. 17113/2006-34/FZU.
 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:
  Pracoviště bylo zřízeno usnesením 26. zasedání prezidia Československé akademie věd ze dne 18. prosince 1953 s účinností od 1. ledna 1954 pod názvem Fyzikální ústav ČSAV. Ve smyslu §18 odst. 2 zákona č. 283/1992 Sb., se stalo pracovištěm Akademie věd České republiky s účinností ke dni 31. prosince 1992. Na základě zákona č. 341/2005 Sb. se právní forma Fyzikálního ústavu AV ČR dnem 1. ledna 2007 mění ze státní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci.
  Zřizovatelem podle zákona 341/2005 Sb. je Akademie věd České republiky.
 3. Popis organizační struktury povinného subjektu:
  Organizační struktura FZU AV ČR
 4. Kontakt:
  adresa: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
  tel.: +420 226 052 111
  fax: +420 286 581 395
  elektronická podatelna: epodatelna@fzu.cz
  ID datové schránky: nm9ns84
  Kontaktní údaje FZU AV ČR
 5. Způsob platby za poskytování informací:
  1. bankovním převodem:
   číslo účtu: 2106535627
   kód banky: 2700
   konstantní symbol: 0308
   variabilní symbol: doporučujeme uvádět IČO organizace nebo datum narození (DDMMRR)
   zpráva pro příjemce: uveďte evidenční číslo, pod kterým byla Vaše žádost zaevidována
  2. osobně v pokladně hlavní budovy FZU AV ČR
   (vchod do budovy z ulice Pod Vodárenskou věží 1999/1)
  3. poštou na adresu:
   FZU AV ČR, v. v. i.
   Na Slovance 1999/2
   182 21 Praha 8
 6. Identifikační číslo organizace:
  68378271
 7. Daňové identifikační číslo organizace:
  CZ68378271
 8. Dokumenty:
 9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace:
  Poskytování informací se řídí platným sazebníkem, viz bod 15.
  • poštou: FZU AV ČR v. v. i., Na Slovance 1999/2,182 21 Praha 8
  • telefonicky: +420 226 052 185, +420 226 052 111
  • faxem: +420 286 581 395
  • e-mailem: info@fzu.cz
 10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh nebo podnět či jiné dožádání anebo místo pro obdržení rozhodnutí:
  recepce hlavní budovy FZU AV ČR (Po - Pá 8:00 – 11:00)
  (vchod do budovy je z ulice Pod Vodárenskou věží 1999/1)
 11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:
  1. Odvolání:
   Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolání, a to písemně. Odvolání se doručuje povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal, tedy FZU AV ČR. Povinný subjekt ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu.
  2. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:
   Žadatel může, při splnění zákonných důvodů, podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, zejména pokud mu nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti FZU AV ČR, nebo mu nebyla poskytnuta informace buď vůbec, nebo pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. Stížnost lze podat písemně FZU AV ČR, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.
   O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. Ostatní žádosti, návrhy a jiná dožádání jsou vyřizována v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a v souladu s vnitřními předpisy FZU AV ČR
 12. Vzory formulářů:
 13. Popis postupů:
  Postup FZU AV ČR při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
  1. FZU AV ČR posoudí obsah každé podané žádosti a
   1. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě: do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne jejího doručení FZU AV ČR žádost odloží,
   2. v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti FZU AV ČR, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů žadateli,
   3. poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových mediích.
  2. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou ústně za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
  3. Podmínky, za kterých je FZU AV ČR povinno, nebo může, požadovanou informaci odmítnout, poskytnutí informace omezit anebo odkázat na zveřejněnou informaci, jsou upraveny zákonem č. 106/1999 Sb.
  4. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů (§ 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.), nejvýše však o 10 dní.
 14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:
  Právní předpisy související s činností FZU AV ČR,
  zákon č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,
  zákon č.283/1992 Sb., o akademii věd,
  zákon o 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
  zákon 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoj,
  Zřizovací listina.
 15. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:
 16. Informace podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.:
  Znalecké posudky na ocenění pozemků pro projekt ELI.
 17. Vybrané vnitřní předpisy