Informace o FZU AV ČR, v. v. i.

Perex

Na této stránce najdete přehled všech informací povinně zveřejňovaných dle zákona č. 106/1999 Sb.

Text
 1. Úplný oficiální název
  Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., (dále jen „FZU AV ČR“), zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí pod spis. zn. č. 17113/2006-34/FZU.
 2. Důvod a způsob založení FZU AV ČR
  Pracoviště bylo zřízeno usnesením 26. zasedání prezidia Československé akademie věd (ČSAV) ze dne 18. prosince 1953 s účinností od 1. ledna 1954 pod názvem Fyzikální ústav ČSAV. Důvodem založení bylo zejména zajištění  základního a aplikovaného výzkumu v oblasti fyziky. V roce 1979 došlo ke sloučení Fyzikálního ústavu ČSAV s Ústavem fyziky pevných látek ČSAV a Oddělením nízkých teplot Ústavu jaderné fyziky ČSAV. Ve smyslu § 18 odst. 2 zákona č. 283/1992 Sb. se ústav s účinností ke dni 31. prosince 1992 stal pracovištěm Akademie věd České republiky (AV ČR). Na základě zákona č. 341/2005 Sb. se právní forma Fyzikálního ústavu AV ČR dnem 1. ledna 2007 změnila ze státní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci.
  Zřizovatelem FZU AV ČR je podle zákona č. 341/2005 Sb. Česká republika, jménem České republiky plní funkci zřizovatele Akademie věd České republiky.
 3. Popis organizační struktury povinného subjektu
  Organizační struktura FZU AV ČR
 4. Kontaktní údaje
  adresa: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8
  tel. +420 226 052 722 (podatelna)
  fax +420 286 890 527
  e-mail: info [at] fzu [dot] cz
  elektronická podatelna: epodatelna [at] fzu [dot] cz
  ID datové schránky: nm9ns84
  místo pro osobní podání a převzetí dokumentů: recepce hl. budovy FZU AV ČR, Po-Pá 8.00-11.00 (vchod do budovy je z ulice Pod Vodárenskou věží 1999/1)
  Kontaktní údaje FZU AV ČR
 5. Identifikační číslo organizace
  68378271
 6. Daňové identifikační číslo organizace
  CZ68378271
 7. Dokumenty
 8. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
  1. Popis postupu podání a vyřízení žádosti:
   Postup FZU AV ČR při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
   • FZU AV ČR posoudí obsah každé podané žádosti a na základě posouzení následně buď žádosti vyhoví (poskytne informaci), nebo částečně vyhoví, nebo ji odloží, nebo ji odmítne.
   • Kromě písemného podání může žadatel podat žádost též ústně. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou ústně za dostačující, podá žádost písemně.
   • Podmínky, za kterých je FZU AV ČR povinen nebo oprávněn poskytnutí požadované informace odmítnout, omezit anebo odkázat na již zveřejněnou informaci, jsou upraveny zákonem č. 106/1999 Sb.
   • Lhůty pro jednotlivé úkony při poskytování informací jsou uvedeny v zákoně č. 106/1999 Sb.
  2. Odvolání
   Proti rozhodnutí FZU AV ČR o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí písemné odvolání. Odvolání se doručuje FZU AV ČR a ten jej ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení předloží nadřízenému orgánu.
  3. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
   Žadatel může, při splnění zákonných důvodů, podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, zejména pokud mu nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti FZU AV ČR, nebo mu nebyla poskytnuta informace buď vůbec, nebo pouze částečně, aniž by bylo ve věci zbývající části obsahu žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. Stížnost lze podat písemně, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.
   Stížnost se doručuje FZU AV ČR a ten ji ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení předloží nadřízenému orgánu.
  4. Vzory formulářů:
  5. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž FZU AV ČR zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat o informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k FZU AV ČR: Uvedené zákony jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky (odkaz https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ ), zřizovací listina výše pod odkazem v bodě 7.
   • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

    Právní předpisy související s činností FZU AV ČR:
   • zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,
   • zákon č. 283/1992 Sb., o akademii věd,
   • zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoj,
   • zřizovací listina.
  6. Sazebník úhrad nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním informací
   Poskytování informací je zpoplatněné a řídí se platným sazebníkem uvedeným níže.
  7. Způsob platby za poskytování informací
   • bankovním převodem:
    číslo účtu: 2106535627
    kód banky: 2700
    konstantní symbol: 0308
    variabilní symbol: je uveden v odpovědi na žádost (1061999xxxxxx)
    zpráva pro příjemce: uveďte evidenční číslo, pod kterým byla Vaše žádost zaevidována
   • osobně v pokladně hlavní budovy FZU AV ČR
    (vchod do budovy z ulice Pod Vodárenskou věží 1999/1)
   • poštou na adresu
    Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
    Na Slovance 1999/2
    182 00 Praha 8
  8. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:
  9. Informace podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.:
 9. Vybrané vnitřní předpisy
  S/9 - Statut interního auditora
  S/12 - Vnitřní kontrolní systém
  S/18 - Veřejné zakázky malého rozsahu
  S/22 - Uveřejňování smluv