Zástupci ředitele

Text

RNDr. Antonín Fejfar, CSc., zástupce ředitele

RNDr. Antonín Fejfar, CSc., se věnuje fyzice tenkých vrstev nanostrukturních polovodičů určených především pro fotovoltaiku a fotoniku.

Od dubna 2017 je předsedou Vědecké rady AV ČR pro 1. vědní oblast (o neživé přírodě), v letech 2011–2017 byl jejím místopředsedou. Je členem Komise pro energetiku AV ČR, členem Vědecké rady CEITEC Nano při VUT v Brně a Nanometer Structures Division Mezinárodní unie vakuových věd, technologií a aplikací (IUVSTA). 

Působil jako hostující profesor na Kjótské univerzitě v Japonsku a jako hostující pracovník na Ecole Polytechnique (ParisTech) ve Francii. Organizuje mezinárodní sérii letních škol o fyzice nanostruktur Physics at Nanoscale a věnuje se popularizaci využití sluneční energie a nanotechnologií.

RNDr. Michal Dušek, CSc., zástupce ředitele pro pracoviště Cukrovarnická

Předmětem vědeckého zájmu Michala Duška je strukturní analýza modulovaných, kompozitních a zdvojčatělých krystalů, vývoj krystalografických programů a RTG diftakční experiment.

Michal Dušek vykonává od roku 2012 funkci externího člena Rady Ústavu anorganické chemie AV ČR. Je aktivně zapojen v činnosti Mezinárodní krystalografické unie. Ve vedení skupiny Special Interest Group on Aperiodic Crystals of ECA zastává od roku 2005 pozici sekretáře a od roku 2013 je členem Commission on Aperiodic Crystals. V roce 2002 mu Akademie věd České republiky udělila Cenu Otto Wichterleho.

Působil jako hostující profesor na Univerzitě P. J. Šafárika v Košicích, Varšavské univerzitě a na Univerzitě v Nantes.

doc. Ing. Martin Nikl, CSc., zástupce ředitele pro cílený výzkum

Doc. Ing. Martin Nikl, CSc., byl v roce 2017 zvolen předsedou Rady Fyzikálního ústavu, v předchozích volebním období v radě vykonával funkci místopředsedy.

Martin Nikl se odborně věnuje luminiscečním a scintilačním materiálům, procesům přenosu a záchytu energie, fyzice defektů, nanokrystalům a nanoagregátům.

V roce 2015 získal spolu s konsorciem projektu uděleného Technologickou agenturou ČR cenu v kategorii Originalita řešení. V roce 2013 převzal cenu předsedy AV ČR Praemium Academiae.

Martin Nikl je členem mezinárodních výborů konferencí SCINT, EURODIM, LUMDETR, ISLNOM a ediční rady časopisů Optical Materials, Radiation Measurements (Elsevier). Zároveň působí jako oponent a hodnotitel pro mezinárodní časopisy nakladatelství Elsevier, Wiley, IoP UK, APS a dalších. Je zapojen do oborových rad doktorského studijního programu na MFF UK a FJFI ČVUT. Jeho odbornou expertízu využívají pro hodnocení projektů grantové agentury ČVUT, MFF UK, GA ČR, NSF USA.