Stručná historie FZU

Perex

Fyzikální ústav byl založen v roce 1954, ale teprve o čtvrt století později se rozšířil do současné podoby sloučením s Ústavem fyziky pevných látek a oddělením nízkých teplot Ústavu jaderné fyziky Československé akademie věd. V současné době patří Fyzikální ústav mezi nejdynamičtěji se rozvíjející ústavy Akademie věd České republiky.

Text

2024

Fyzikální ústav slaví 70 let od založení (1. 1. 1954). V rámci oslav výročí FZU 70 proběhly přednášky o historii a budoucnosti FZU a další doprovodné akce.

2023

Od 1. 1. 2023 se laserové centrum ELI Beamlines stává součástí evropského výzkumného konsorcia ELI ERIC.

V Dolních Břežanech je 12. července 2023 otevřena budova evropského digitálního hubu Brain4Industry pro spolupráci s průmyslovou sférou.

Proběhlo zateplení a instalace slunolamů hlavní budovy Na Slovance.

2021

22. září 2021 byla slavnostně otevřena budova nového centra pro výzkum fyziky pevných látek. Díky projektu SOLID 21 vznikla nová budova s 55 laboratořemi o celkové ploše 1 235 m2, multifunkčním sálem s kapacitou až 300 míst a bylo pořízeno 46 nových přístrojů. Do projektu se zapojilo přes 200 vědeckých pracovníků (z toho více než 60 žen) a více než 40 studentů v různých stupních studia.

2019

Dne 14. srpna 2019 byl slavnostně položen základní kámen nové budovy výzkumného centra v oblasti fyziky pevných látek. Stavba je realizována v rámci výzkumného projektu SOLID21.

Fyzikální ústav je od 26. dubna 2019 držitelem certifikátu Ocenění excelence lidských zdrojů ve výzkumu (HR Excellence in Research Award), které uděluje Evropská komise.

Hlavní budova FZU v pražském Ládví v roce 2019.
Popis
Hlavní budova FZU v pražském Ládví v roce 2019.

2018

Unikátní laserový systém L3-HAPLS, který pro ELI Beamlines vyvinula americká národní laboratoř Lawrence Livermore National Laboratory, byl slavnostně spuštěn 2. července. Tento laserový systém představuje novou generaci diodově čerpaných, vysokoenergetických výkonových laserových systémů.

2017

Dne 16. května proběhlo v laserovém centru HiLASE slavnostní zahájení realizace projektu „HiLASE Centre of Excellence“ za účasti představitelů Evropské komise, britských partnerů ze Science and Technology Facilities Council (STFC).

2016

Diodově čerpaný pevnolátkový laser DiPOLE 100, alias „Bivoj“  dosáhl v polovině prosince 2016 plných parametrů. Déle než hodinu a kompletně bez vnějšího zásahu generoval stabilní laserové pulsy s výstupní energií 100 J na opakovací frekvenci 10 Hz.

2014

Fyzikální ústav oslavil 60 let od svého založení.

Vznikla sekce výkonových systémů v jejímž rámci je založeno druhé moderní laserové centrum HiLASE v Dolních Břežanech.

2012

Díky podpoře Strukturálních fondů Evropské unie vznikl panevropský výzkumný projekt Extreme Light Infrastructure (ELI). Součástí projektu ELI je centrum ELI Beamlines v Dolních Břežanech, jehož  cílem je dlouhodobě provozovat nejintenzivnější laserový systém na světě.

2007

Od 1. ledna 2007 se Fyzikální ústav Akademie věd České republiky stal veřejnou výzkumnou institucí (v. v. i.) ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.

1998

Vznikla Společná laboratoř nízkých teplot, na které se spolupodílí Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy a Ústav anorganické chemie Akademie věd České republiky.

Společně s Ústavem fyziky plazmatu Akademie věd České republiky bylo založeno Badatelské centrum PALS (Prague Asterix Laser System).

1989

Sametová revoluce přinesla zásadní změny ve svobodě vědeckých výzkumů a organizaci instituce.  

1984

Vzniká Společná laboratoř optiky jako společné pracoviště Univerzity Palackého v Olomouci a Fyzikálního ústavu Československé akademie věd.

1983

Dochází k začlenění oddělení aplikované fyziky plazmatu z Ústavu fyziky plazmatu Československé akademie věd.

1979

Sloučením Fyzikálního ústavu s Ústavem fyziky pevných látek a s oddělením nízkých teplot Ústavu jaderné fyziky v Řeži vzniká Fyzikální ústav Československé akademie věd v dnešní podobě. 

1970

Fyzikální ústav se přestěhoval do nově postavené budovy Na Slovance.

1962

Budoucí část Fyzikálního ústavu, Ústav technické fyziky Československé akademie věd byl od 1. ledna přejmenován na Ústav fyziky pevných látek.

1959

Fyzikální ústav měl již stodvacet pracovníků, kteří působili na pěti pracovištích: v ulicích Viničné, Ke Karlovu, Máchově, Křemencově a Majakovského.

1955

Od Fyzikálního ústavu se odštěpuje část sídlící v Hostivaři a vzniká základ budoucího Ústavu jaderné fyziky v čele s Čestmírem Šimáněm.

1954

Paralelně k Ústavu technické fyziky Československé akademie věd je vytvořen z Laboratoře pro nukleární fyziku a Laboratoře pro experimentální a teoretickou fyziku Fyzikální ústav Československé akademie věd. Prvním ředitelem je jmenován Čestmír Šimáně.


Předchozí historické souvislosti

1953

Od 1. ledna se mění název ústavu na Ústav technické fyziky a současně z něj byl vyčleněn Geofyzikální ústav a Laboratoř optiky. Prvním ředitelem se stává Jindřich Bačkovský.

1952

Ústřední ústav fyzikální se stává jedním ze sedmi zakládajících ústavů Československé akademie věd. Ta vzniká 17. listopadu 1952.

1951

V lednu se ústav stěhuje do prostor Výzkumného ústavu československého průmyslu cukrovarnického ve Střešovicích.

Ústav pořádá v Liblicích Konferenci fyziků, během které se určí fyzika pevných látek a fyzika atomového jádra jako budoucí dva hlavní směry československé fyziky.

1950

Vládním nařízením od 1. července vzniká Ústřední ústav fyzikální. Instituce vznikla spojením Fyzikálního výzkumu spolu s Ústavem optiky a jemné mechaniky a Geofyzikálního ústavu.

1946

V dubnu byl Fyzikální výzkum přiřazen k Ústřednímu ředitelství Československých závodů kovodělných a strojírenských.

Je založena Laboratoř pro nukleární fyziku.

1939

Po uzavření vysokých škol se oddělení Fyzikální výzkum přestěhovalo do Škodových závodů na Smíchově, kde působilo do roku 1950.

1934

Na základě podnětu Vítězslava Havlíčka z Elektrotechnické továrny Škodových závodů v Plzni vzniká oddělení Fyzikální výzkum v laboratořích Spektroskopického ústavu Univerzity Karlovy, vedeného Václavem Dolejškem.