Perex

Ve Fyzikálním ústavu podporujeme rovné příležitosti, diverzitu a inkluzi. Tento přístup nám pomáhá vytvářet pozitivní pracovní kulturu a vstřícné prostředí pro všechny naše zaměstnance a zaměstnankyně. Principy diverzity, rovnosti a inkluze jsou ukotveny v rámci Plánu rovnosti a diverzity FZU.

Text
 

Fyzikální ústav AV ČR (FZU) je od 26. dubna 2019 držitelem Ocenění excelence lidských zdrojů ve výzkumu (HR Excellence in Research Award). Získání tohoto ocenění je známkou dodržování evropských standardů v oblasti péče o zaměstnance a personálního řízení, jehož součástí jsou i témata rovných podmínek a diverzity.

První Plán genderové rovnosti byl ve FZU připraven v prosinci 2021. Tento akční plán byl postupně implementován v letech 2022-2023. V období 2024-2026 navazujeme novým Plánem rovnosti a diverzity, který v sobě zahrnuje nejen genderovou rovnost, ale i rovné příležitosti, diverzitu a inkluzi v širším pojetí. Tyto aktivity ve FZU realizuje Panel rovnosti a diverzity a na jeho implementaci dohlíží HR Award Řídicí komise

Plán rovnosti a diverzity se zaměřuje na pět klíčových oblastí:

  1. Slaďování pracovního a soukromého života a kultura organizace
  2. Genderová rovnováha ve vedení a rozhodování
  3. Rovné příležitosti v náboru a výběru a při rozvoji kariéry
  4. Integrace genderové dimenze do výzkumu
  5. Prevence genderově podmíněného násilí a sexuálního obtěžování 

Tyto aktivity, na kterých i nadále pracujeme, jsou součástí Akčního plánu HR Award 2024-2026.

 


Integrace genderové dimenze ve výzkumu

FZU se tématu genderová dimenze v obsahu výzkumu věnuje od roku 2021, kdy jsme začali naplňovat první Plán genderové rovnosti (2021-2023). Integrace genderové dimenze do výzkumu je jednou z klíčových oblastí i nového Plánu rovnosti a diverzity pro období 2024-2026.  

Naším cílem je podívat se na možnosti aplikace genderové dimenze v prostředí fyzikálního výzkumu. Přestože pro naše vědecké prostředí není zahrnování této dimenze typické, můžeme i tak posuzovat konkrétní praxi, kde by takové zohlednění biologických odlišností (pohlaví) nebo diverzity ve zkušenostech a potřebách různých skupin lidí (gender) mohlo být největším přínosem pro všechny.  

Pro porozumění tématu jsme připravili rámcový dokument, který se integrací genderové dimenze v obsahu výzkumu zabývá. Tento dokument může být inspirací některým našim vědkyním a vědcům, jejichž objektem výzkumu jsou právě lidé, nebo jejichž výsledek vědeckého úsilí bezprostředně člověka a jeho kvalitu života ovlivňuje. 

 

Podívejte se na video od Genderového informačního centra Nora, které vzniklo v rámci projektu „Prevence genderově podmíněného násilí v pracovním prostředí veřejných institucí a univerzit v ČR."

 

Ověřte si své znalosti k tématu na tomto odkazu.