Perex

Co nám ocenění HR Excellence in Research přináší? Standardy, které postupně nastavujeme pomáhají zlepšovat pracovní podmínky, získávat prestižní granty, podporovat talentované kolegy a kolegyně. Umožňují nám vytvářet silné a motivované pracovní týmy, které svými výsledky přispívají k rozvoji vědy a inovací na lokální, evropské i globální úrovni.

Text
NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ
 • Již během náboru a výběru zaměstnanců dbáme na to, aby byli noví kolegové a kolegyně přijímáni výhradně na základě jejich schopností a zkušeností.
 • Členy výběrových komisí proškolujeme v celkovém systému náboru a výběru zaměstnanců ve smyslu férového přístupu ke všem kandidátům, objektivity, dodržování právních norem a používání ověřených a profesionálních postupů.

 

ADAPTACE A WELCOME OFFICE
 • Našim novým kolegům se snažíme poskytnout ucelené a komplexní informace, které během svých prvních dnů a týdnů ve FZU mohou potřebovat. Každý nový zaměstnanec projde adaptačním procesem se svou HR partnerkou, která ho provede a zodpoví mu veškeré dotazy.
 • Pro zaměstnance ze zemí mimo ČR máme k dispozici Welcome Office, kde se dozvědí informace o nezbytných administrativních záležitostech a získají příručku pro nové zaměstnance, která jim pomůže se lépe adaptovat na život v nové zemi.

 

ZPĚTNÁ VAZBA
 • Bilanční rozhovory nám pomáhají zajistit, aby měl každý zaměstnanec příležitost získat zpětnou vazbu od svého přímého nadřízeného, zhodnotit společně uplynulé období a otevřeně si promluvit o dalších možnostech svého kariérního postupu.
 • Pravidelné rozhovory jsou i příležitostí pro systematičtější koordinaci pracovních vazeb v rámci jednotlivých týmů či oddělení a zároveň prostorem pro diskusi nad prioritami a úkoly pro následující období. 
ETIKA PRÁCE A ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ
 • Podporujeme zdravé pracovní vztahy a vytváříme vhodné podmínky, které našim zaměstnancům zajišťují bezpečné pracovní prostředí a férový přístup.
 • Díky zapojení do projektu STOPPER máme ve FZU proškolené peer pracovníky, kteří jsou zaměstnancům k dispozici pro řešení problémových situací.
 • Zaměstnanci mají také možnost využít anonymní formulář pro podněty a stížnosti nebo se obrátit přímo na své HR partnerky.

 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A DIVERZITA
 • Bráníme jakémukoliv znevýhodňování či naopak protěžování zaměstnanců na základě jejich pohlaví, etnicity, věku, sexuální orientace, náboženství nebo víry, jazyka či sociálních podmínek. Zajišťujeme tak, aby se u nás všichni zaměstnanci cítili komfortně a v bezpečí.
 • Vytvořili jsme Panel rovnosti a diverzity (dříve Genderový panel), který realizuje Plán rovnosti a diverzity a zasazuje se o to, aby pracovní prostředí na FZU podporovalo slaďování soukromého a pracovního života, dbalo na genderovou rovnováhu ve vedení a rozhodování a předcházelo jakémukoliv genderově podmíněnému násilí na pracovišti.

 

ROZVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
 • Dbáme na rozvoj našich zaměstnanců, a to jak v měkkých, tak i v přenositelných dovednostech. Formu i obsah kurzů se snažíme přizpůsobit tak, aby si mohl vybrat skutečně každý.
 • Neustále rozšiřujeme nabídku vzdělávání na pracovišti na základě vytipovaných trendů, potřeb či podnětů přímo od zaměstnanců. Školení zajišťujeme v prezenční podobě, jako online setkání i formou kurzů v e-learningovém systému.
OPEN ACCESS
 • Otevřený přístup k vědeckým informacím nabývá na stále větším významu a je vyžadován mnoha poskytovateli finanční podpory výzkumu. Vytvořili jsme pozici specialistky na OA, která všem vědeckým pracovníkům pomáhá s orientací v problematice.
 • Uspořádali jsme řadu školení o současných trendech v oblasti publikování výsledků a dat v režimu OA a v oblasti autorských práv. 

 

TRANSFER TECHNOLOGIÍ
 • V rámci transferu znalostí a technologií poskytujeme podporu vědeckým pracovníkům při komercializaci výstupů jejich výzkumné a vývojové činnosti do průmyslu. Zlepšili jsme využití softwarových prostředků pro zjednodušování a zkvalitňování naší práce, např. vytvořením nástroje pro správu duševního vlastnictví.
 • Realizovali jsme řadu vzdělávacích akcí v rámci instituce. Realizovaný průzkum trhu přispěl k vytvoření databáze potenciálních zájemců o spolupráci.

 

GRANTOVÁ KANCELÁŘ
 • Máme zřízenou Grantovou kancelář FZU, která rozesílá pravidelný zpravodaj, poskytuje individuální konzultace ke grantovým výzvám a reviduje projektové návrhy pro požadavky poskytovatelů dotací. 
 • Vyvinuli jsme grantový systém GRASYS, stali jsme se členem EARMA, Evropské asociace manažerů a administrátorů výzkumu, a CZARMA, její české obdoby. Přednášíme pro odbornou veřejnost a učíme na letních školách.
POPULARIZACE
 • Vznikl tým PR a popularizace, ve kterém se věnujeme zprostředkování výsledků naší činnosti veřejnosti. S pomocí našich zaměstnanců přibližujeme náš výzkum širokému publiku na nejrůznějších popularizačních akcích.
 • Připravujeme zprávy pro média, vytvořili jsme moderní web FZU a spravujeme fotobanku FZU. Nové foyer a sál na Slovance využíváme jako návštěvnické centrum například pro školní exkurze, které u nás díky mlžné komoře, supravodivému vláčku a dalším interaktivním pomůckám objevují krásy fyziky. 

 

FZU ZNAČKA ZAMĚSTNAVATELE
 • Ocenění HR Award je známkou kvality pro vědecké a výzkumné instituce napříč Evropou a zárukou evropského standardu péče o zaměstnance. Jeho získání a udržení s sebou přináší bonifikaci při žádostech o granty, přispívá k dobrému jménu FZU na mezinárodním poli a zvyšuje jeho kredibilitu.
 • S přispěním HR Award je tak FZU vnímán jako atraktivní a otevřený zaměstnavatel pro výzkumníky z celého světa.