Nacházíte se

Nový evropský projekt ASCIMAT pro rozvoj scintilačních materiálů zahájen ve Fyzikálním ústavu AV ČR

Fyzikální ústav, Akademie věd České republiky, v. v. i. (dále FZU) uspořádal ve čtvrtek 21. ledna v areálu Cukrovarnická 10, Praha 6, úvodní schůzi konsorcia projektu ASCIMAT (Zvýšení vědecké excelence a inovační kapacity v oboru scintilačních materiálů ve Fyzikálním ústavu, Akademie věd České republiky, v. v. i.) uděleného Evropskou komisí v programu „Horizon 2020, Widening program”, výzva H2020-TWINN-2015”.

Cílem tříletého projektu ASCIMAT je zvýšení vědecké excelence a inovační kapacity v oboru scintilačních materiálů s pomocí cílené a koordinované spolupráce s vysoce kvalifikovanými partnerskými pracovišti: European Organization for Nuclear Research (CERN), Université Claude Bernard Lyon 1 - Institut Lumière Matière (UCBL-ILM), Università degli Studi di Milano - Bicocca (UNIMIB), and Intelligentsia Consultants (Intelligentsia).

Projekt ASCIMAT s celkovým rozpočtem 1 milion Euro je jeden z pěti udělených z celkem 56 zaslaných návrhů v České republice. Celková úspěšnost v rámci výše zmíněné výzvy byla méně než 13%.

Scintilační materiál pracuje jako konvertor, který dokáže foton vysokoenergetického (rentgenového nebo gama) záření nebo energii dopadající částice (elektrony, protony, ionty) přeměnit na skupinu fotonů z oblasti ultrafialového až viditelného (UV/VIS) záření, které je pak možné s velkou citlivostí převést na elektrický signál běžnými fotodetektory a tento dále zpracovat.

Jeho použití je tedy v aplikacích, které monitorují či zobrazují výše uvedená záření nebo svazky částic, především v medicíně (zobrazovací metody PET, CT, SPECT, digitální radiografie, dynamická fluoroskopie, měření dávkového příkonu v radiačních terapiích), průmyslové defektoskopii (kontroly svarů, vnitřní vady materiálů), bezpečnostních technikách (inspekce zavazadel a nákladů na letištích, překladištích a hraničních přechodech), v hi-tech přístrojích (např. elektronové mikroskopy), ale i v aplikacích v oblasti životního prostředí (detekce radonu) nebo ve vědě samotné, jmenujme především fyziku vysokých energií, obr. 1, a jadernou fyziku. Celosvětové tržby v sektoru radiačních detektorů v r. 2011 byly cca 2,1 miliardy USD s předpokladem růstu o více než 40% do r. 2018.

V rámci naplánovaných aktivit se konsorcium projektu soustředí na následující tři témata:

  1. Radiační poškození a časové charakteristiky scintilačních materiálů (FZU - CERN).
  2. Vliv dimensionality materiálů a jejich charakteristiky v různých excitačních módech (FZU UCBL-ILM).
  3. Vliv materiálových defektů na scintilační mechanismus (FZU - UNIMIB).

Obr. 1 Pohled na vnitřek detektoru CMS na urychlovači Large Hadron Collider v CERNu v listopadu 2014 během plánované odstávky. Šipkou označená vrstva sestává z cca 80 000 monokrystalických scintilačních elementů o rozměrech přibližně 3x3x23 cm, a je tak největší scintilační aplikací tohoto druhu na světě. CMS detektor poskytl data pro objev Higgsova bosonu, za který byla udělena Nobelova cena za fyziku v r. 2013 (François Englert a Peter W. Higgs).

V průběhu projektu budou probíhat reciproční krátké stáže (1-3 měsíce) především mladých vědeckých pracovníků na partnerských pracovištích, jejichž pracovní program se soustředí na výše zmíněná temata, a dále budou organizovány workshopy, letní školy a v závěru projektu pak mezinárodní konference. Výzkumníci a studenti pracující v týmu FZU se tímto způsobem budou moci detailně seznámit se související metodikou a atraktivními scintilačními materiály s vysokým aplikačním potenciálem studovanými v současné době v ČR i ve světě.

Aktivity projektu budou mít i přímý vliv na konkurenceschopnost dvou českých podniků, Crytur, spol. s r.o a NUVIA a.s., které se v nich budou formou vnější spolupráce účastnit.

Crytur se sídlem v Turnově je světově známý výrobce mj. monokrystalických scintilátorů a radiačních detektorů s využitím v zobrazování s vysokým rozlišením a elektronové microskopii. S FZU na této tematice spolupracuje více než 20 let, spolu se účastnili několika národních i mezinárodních projektů, podávají společné patentové přihlášky a mají desítky společných vědeckých publikací.

NUVIA dodává do mnoha zahraničních destinací materiály, inženýrská řešení a služby pro jadernou energetiku, výzkumné ústavy a průmysl v oblasti monitorování ionizujícího záření a radiační ochrany. S FZU jeho divize scintilačních materiálů v Kralupech n. Vlt. spolupracuje od r. 2011 především na vývoji plastických scintilátorů.

Aktivity projektu budou přispívat i do inovačních platforem SMART specializační strategie ČR, jmenovitě “Engineering, electricity production and distribution, electrical engineering” a “Pharmaceuticals and medical technology”.

FZU tým do projektových aktivit zařazuje i nově v r. 2015 instalovanou světově unikátní technologii pěstování monokrystalů dielektrických materiálů, tzv. “micro-pulling down”, kterou dovezl z Japonska za finanční prostředky udělené Premie Akademie v r. 2013 (M. Nikl). Jedná se o její nejmodernější verzi instalovanou mimo Japonsko, která dává zcela nové možnosti pro výzkum a vyhledávání nových scintilačních a laserových materiálů v třídě dielektrických monokrystalů se širokým zakázaným pásem, obr. 2. Součástí tiskové konference byla i návštěva této unikátní laboratoře.

Obr. 2 Technologie “micropulling down” pro pěstování monokrystalů optických materiálů z taveniny (vlevo) a vypěstovaný monokrystal safíru Al2O3 (vpravo).

Martin Nikl