Nedestruktivní metody testování památek

Text

Hlavní řešitelé projektu: Daniele Margarone, Ph.D., Ing. Martina Žáková
Název projektu: Nedestruktivní metody testování památek
Operační program: OP Praha – Pól růstu ČR
Poskytovatel: Magistrát hl. m. Prahy
Název prioritní osy: 07.1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000831
Termín realizace projektu: 1. 3. 2019 – 31. 8. 2021
Celkové náklady projektu: 19 712 776,99 Kč
Míra spolufinancování EU: 50 %

Anotace

Projekt přináší jedinečné propojení unikátní technologie laserového centra ELI Beamlines s moderními metodami testování památek jako jsou metody PIXE a (D)PAA. Jedinečnost je právě ve využití laserového systému jako zdroje urychlených částic pro tyto nedestruktivní testovací metody. To přináší několik základních výhod: i) možnost nedestruktivního testování bez použití vakua, ii) testování oběma metodami na jediném zařízení a iii) optimální přizpůsobení energie částic dle zkoumaného předmětu.

Hlavním cílem projektu je poskytnout institucím v hl. městě v oblastech sbírkové činnosti a památkové péče přístup k nedestruktivním metodám testování charakteristik těchto objektů. Cíle bude dosaženo díky 2 technologiím:

Technologie 1 PIXE

Umožňuje získání informace o prvkovém složení zkoumaného předmětu bez nutnosti využití vakua a omezení velikostí předmětu. Metoda je plně nedestruktivní a bude využitelná u širokého spektra předmětů (mince, obrazy, plastiky, keramika, textil).

Technologie 2 (D)PAA

Představuje světově unikátní využití laserového zdroje urychlených částic. Metoda umožní testování až do hloubek stovek mikrometrů a tedy získání informace i pod zkorodovanou vrstvou předmětů z kovu.

Tento projekt je spolufinancován EU.