Nacházíte se

Neda Neykova získala Cenu rektora ČVUT

Mgr. Ing. Neda Neykova, Ph.D., získala cenu rektora ČVUT za vynikající doktorskou práci za rok 2015 na téma „ZnO nanocolumns for thin film silicon solar cells with high efficiency“. Neda Neykova byla doktorandkou na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze, školitelem její doktorské dizertační práce byl prof.Ing. Zdeněk Bryknar, CSc. Neda Neykova zároveň pracovala ve Fyzikálním ústavu AV ČR a školitelem specialistou její práce byl RNDr. Milan Vaněček, CSc.

Ve své doktorské práci obhájené s úspěchem v září 2015 se zabývala přípravou a vlastnostmi ZnO nanosloupků sloužících jako opticky propustná elektricky vodivá elektroda tenkovrstvých křemíkových slunečních článků. Ve spolupráci s EPFL, Švýcarsko byly na těchto pravidelně uspořádaných ZnO nanosloupcích deponovaných hydrotermálně na skleněné podložce připraveny 3-dimensionální tenkovrstvé sluneční články. Hydrotermální metoda je účinným a univerzálním způsobem pro získání ZnO nanosloupků s vysokou optickou a elektrickou kvalitou při relativně nízké teplotě (<100 °C) a jak je v práci rozvedeno, mohla by být využita v široké řadě oborů včetně aplikací v biologii.

Po zakončení své doktorské práce Neda Neykova pokračuje v přípravě a dalším studiu tenkovrstvých trojrozměrných (3-D) solárních článků na bázi nanosloupků z oxidu zinečnatého s různými materiály ve funkci absorbéru, v oddělení optických materiálů FZÚ AV ČR, v týmu pod vedením doc. Ing. Martina Nikla, CSc., ve spolupráci s oddělením tenkých vrstev a nanostruktur FZÚ a Elektrotechnické fakulty ČVUT.