Činnost

Text

Zabývám se teoretickým výzkumem elektronové struktury látek. Mou oblastí jsou ab-initio výpočty, kde se snažíme spočíst vlastnosti konkrétních systémů, často v návaznosti na experiment. Soustředím se zejména na spektroskopii, především rentgenovou absorpční spektroskopii a její varianty, ale i o vybrané problémy související s luminiscencí, a na studium magnetismu systémů s narušenou translační symetrií (příměsi, clustery, vrstevnaté systémy, slitiny).

V oblasti rentgenové spektroskopie stále zůstává problémem přesný teoretický popis spekter. Ten je potřeba kvůli interpretaci experimentů, jejichž cílem je studium geometrické a magnetické struktury nekrystalických látek. Z fundamentálního hlediska jde zejména o teoretický popis procesů, které nelze popsat v rámci efektivního jednočásticového popisu (v rámci teorie funkcionálu hustoty); největší význam zde má díra na vnitřní hladině generovaná únikem (foto)elektronu. Pro studium magnetické struktury jsou důležitá dichroická spektra, tedy rozdílová spektra pro různé polarizace dopadajícího záření (cirkulární a lineární magnetický dichroismus [XMCD, XMLD]).

Co se týká luminiscence, zde je úkolem teoreticky popsat změnu elektronové struktury kolem příměsi během excitace v závislosti na chemickém složení konkrétní třídy látek, stupni neuspořádanosti a rovněž teploty (problém teplotního zhášení [thermal quenching]). Teoretický popis systémů s narušenou translační symetrií je náročný, neboť použití zavedených postupů pro výpočet pásové struktury krystalů je obtížné a leckdy nepraktické. Přitom tyto systémy poskytují zajímavé technologické možnosti, zejména co se týká magnetismu. Úkolem je jednak teoreticky popsat jevy, jednak je intuitivně pochopit a umožnit tak eventuálně jejich zobecnění.

Podrobnější údaje o mně a o mé činnosti najdete na http://crysa.fzu.cz/ondra/zakladni.html a na dalších odkazech tam uvedených.

 

ORCID 0000-0003-4669-5402
RESEARCH ID 2522641