Evidence pro nulový spin Higgsova bosonu v ATLAS datech

Text

Nová data získaná experimentem ATLAS umožnila detailnější prozkoumání vlastností částice objevené v roce 2012. Prezentovaná práce se zabývá určením spinu a parity této částice převážně z naměřených úhlových rozdělení koncových produktů v rozpadových kanálech H→γγ, H→ZZ*→4ℓ (obr. 1) a H→WW*→ℓνℓν. Data podporují závěr, že částice má spin nula a kladnou paritu, JP = 0+, tak, jak to pro Higgsův boson předpovídá standardní model částicové fyziky, obr. 2. Alternativní hypotézy JP = 0, 1+, 1, 2+ byly pro některé specifické modely vyloučeny s věrohodností nad 97,8 %.

Díky potvrzení existence Higgsova bosonu v experimentech ATLAS a CMS na urychlovači LHC v CERNu mohla být v roce 2013 udělena Nobelova cena za fyziku P. Higgsovi a F. Englertovi za jejich teoretické práce vysvětlující původ hmotnosti některých elementárních částic. Tyto práce vedly k předpovědi existence nové skalární částice dnes nazývané Higgsův boson. Pracovníci Fyzikálního ústavu AV ČR jsou členy experimentu ATLAS od roku 1992 a podíleli se na vývoji a výstavbě dráhových detektorů a kalorimetru. Obě detekční aparatury sehrály důležitou roli při objevu Higgsova bosonu.

1_1.png
Popis
Obrázek 1: Kandidát na produkci Higgsova bosonu, který se vzápětí rozpadl na dva miony a dva anti-miony. Z úhlových rozdělení produktů rozpadu lze získat informace o spinu a paritě rozpadající se částice
1_2.png
Popis
Obrázek 2: Naměřené úhlové rozdělení vylétávajících fotonů z rozpadu H→γγ po odečtení pozadí. Data jsou v souladu s teoretickou předpovědí pro částici se spinem nula a kladnou paritou JP = 0+.