Prokázání možnosti růstu sloučenin typu I-Mn-V epitaxí z molekulárních svazků a jejich polovodičové pásové struktury

Text

Našimi teoretickými výpočty ab initio jsme pro sloučeniny typu I-Mn-V předpověděli polovodičovou pásovou strukturu. Na případu LiMnAs jsme prokázali, že pro růst vysoce kvalitních materiálů s atomy zásaditých kovů skupiny I v krystalové struktuře lze využít epitaxe z molekulárních svazků. Výsledky optických měření epitaxních vrstev LiMnAs jsou v souladu s elektronovou strukturou zjištěnou teoreticky…

Našimi teoretickými výpočty ab initio jsme pro sloučeniny typu I-Mn-V předpověděli polovodičovou pásovou strukturu. Na případu LiMnAs jsme prokázali, že pro růst vysoce kvalitních materiálů s atomy zásaditých kovů skupiny I v krystalové struktuře lze využít epitaxe z molekulárních svazků. Výsledky optických měření epitaxních vrstev LiMnAs jsou v souladu s elektronovou strukturou zjištěnou teoreticky. Naše výpočty rovněž reprodukují dříve zjištěnou vysoké teploty, při níž dochází k antiferomagnetickému uspořádání magnetických momentů a na jejich základě lze předpovědět významné magnetické anizotropní efekty vyvolané spinově-orbitální vazbou. Navrhujeme strategii pro využití antiferomagnetických polovodičů ve vysokoteplotní polovodičové spintronice. [1].

img01_r96_pngalpha_0.png
Popis
Obr  1. Dvě větve krystalových mřížek nejblíže příbuzných křemíku, vznikajících "přemísťováním" protonu. Levou větev obdržíme, představíme-li si přemístění jednoho nebo dvou protonů z prvního atomu primitivní cely do druhého atomu. U pravé větve předpokládáme, že se jeden proton přemístí do prázdného intersticiálního prostoru mřížky. Díky své isovalentnosti mangan přirozeně rozšiřuje množinu prvků ze sloupce II periodické tabulky obsahujícího zinek.
img02_r96_pngalpha_0.png
Popis
Fig  2. Difrakční (RHEED) obraz tenké vrstvy LiMnAs vytvořené epitaxí z molekulárních svazků po šedesáti minutách růstu. Čáry vypovídají o dvojrozměrném charakteru růstu a očekávané čtvercové in-plane symetrii krystalu.
img03_r96_pngalpha_0.png
Popis
Fig  3. Fabry-Pérotovy oscilace světla odraženého tenkou vrstvou LiMnAs na indium-arsenidové podložce v průběhu jejího růstu, rozložené podle vlnové délky světla, v závislosti na době růstu. Oscilační chování je pro polovodičovu tenku vrstvu typické.