Činnost

Text

Ve své vědecké práci zkoumám hyperjemné interakce pomocí Mössbauerovy spektroskopie, která využívá jevu bezodrazové nukleární resonance. S ohledem na izotopovou specificitu této metody se zabývám především sloučeninami železa, kde jádra přirozeně se vyskytujícího izotopu 57Fe slouží jako lokální sonda v materiálu. Díky korelaci hyperjemných interakcí se strukturním a magnetickým uspořádáním, přispívá jejich studium v kombinaci s informacemi z dalších experimentálních metod, případně výpočtů z prvních principů, hlubokému porozumění zkoumaných systému až na atomární úrovni.

Současné snahy o všudepřítomnou miniaturizaci soustředí vědecký zájem na systémy magnetických nanočástic a další nízko-dimenzionální struktury. V důsledku snižovaní velikosti částic narůstá vliv povrchových vrstev, což dává vzniknout zcela novým vlastnostem, které mají potenciální využití v biomedicínské, technologické a environmentální oblasti. Přijatelné ekonomické náklady a nízká toxicita funkcionalizovaných nanomagnetů a kompozitů založených na oxidech železa umožnila jejich prudké rozšíření a další vývoj v posledních desetiletích. Významných výsledků v této oblasti jsme dosáhli zejména ve výzkumu různých polymorfů Fe2O3, i nedávno objevené ε-fáze, a X-substituovaných feritů (X,Fe)3O4 jako látek zvyšující kontrast při zobrazování magnetickou rezonancí (magnetic resonance imaging - MRI), případně pro zobrazování pomocí magnetických částic (magnetic particle imaging - MPI).

Další zájmovou skupinou materiálů jsou moderní slitiny (zejména amorfní a nanokrystalické kovové skla, Heuslerovy a 3d-4f intermetalické slitiny), kde studium hyperjemných interakcí přispívá k objasnění vztahu mezi různými typy strukturních modifikací a magnetickým uspořádáním. V tomto případě dochází k modifikacím záměrně již při syntéze substitucemi, nebo vystavením nehostinným podmínkám jako jsou intenzivní záření, vysoká teplota a přítomnost korozních činidel, které materiál nutně podstupuje při industriálním využití. 

ORCID 0000-0003-3565-5878
ResearcherID G-7118-2014
Scopus Author ID 56530828000
ResearchGate